archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Zwolle 2012 | Gemeente Zwolle
  een datum waarbij de datum van de laatste wijziging geldt De tekeningen moeten zijn voorzien van een noordpijl De maatvoering van het geplande tracé moet eenduidig en volledig zijn aangegeven ten opzichte van vaste punten in de omgeving Het aantal leidingen moet op de tekening en zijn aangegeven inclusief de materiaalsoort en nummer van de leiding en alsook de diameter van de leiding en e Voor gebieden die in ontwikkeling zijn worden bij de melding de volgende ondergronden gebruikt De begrenzing van het plangebied Het matenplan van het ontwikkelde gebied Het leidingtracé vastgesteld door de projectontwikkelaar gemeente of derden voorzien van goedkeuring van de gemeente Zwolle bij derden voor het over te dragen openbaar gebied f KLIC informatie van alle netbeheerders Deze informatie mag niet ouder zijn dan twintig dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de melding g Een verklaring van de overige netbeheerders binnen het te volgen tracé of en zo ja binnen welke termijn in datzelfde tracé werkzaamheden door hen zullen worden uitgevoerd 2 Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van gegevens die bij de melding worden verstrekt alsmede over de wijze waarop deze gegevens worden verstrekt 3 Het college stelt nadere regels vast over welke gegevens en documenten noodzakelijk zijn voor de beoordeling van bijzondere constructies Artikel 7 3 Ernstige belemmeringen en storingen 1 Ingeval van spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van ernstige belemmering of storing van de communicatie in de zin van artikel 5 6 tweede lid van de wet volstaat de aanbieder met een melding voorafgaand aan de start van de werkzaamheden De aanbieder maakt achteraf zo spoedig mogelijk melding van de werkzaamheden via een door de burgemeester vast te stellen formulier aan de burgemeester of aan een door het college aangewezen toezichthouder Artikel 7 4 Aanvullende verplichtingen 1 De aanbieder is verplicht omwonenden en bedrijven ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden op de hoogte te stellen 2 Op het moment van de oplevering van de werkzaamheden is de aanbieder op verzoek van het college verplicht gegevens omtrent de ligging van zijn leidingen te verstrekken en een overzicht te geven van de niet in gebruik zijnde leidingen Artikel 7 5 Beslistermijn 1 Het college neemt een beslissing op een melding als bedoeld in artikel 7 1 eerste lid in de vorm van een instemmingsbesluit binnen 6 weken na ontvangst van de melding 2 Paragraaf 4 1 3 3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op het besluit bedoeld in het eerste lid Artikel 7 6 Voorschriften en beperkingen bij instemming De netbeheerder start de werkzaamheden met betrekking tot de aanleg wijziging verlegging verplaatsing of verwijdering binnen een jaar na de datum van verlening van het instemmingsbesluit en voltooit de werkzaamheden zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 6 maanden na aanvang tenzij in het instemmingsbesluit anders is bepaald Het college kan nadere regels stellen omtrent het tijdstip de plaats en de wijze van uitvoering bij aanleg onderhoud verplaatsing en opruiming van leidingen het bevorderen van medegebruik van voorzieningen en het afstemmen van de voorgenomen werkzaamheden met beheerders van overige in de grond aanwezige werken alsook over de afmetingen van kasten handholes en andere toebehoren behorende bij een openbaar elektronisch communicatienetwerk Indien binnen 5 jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare gronden de aanbieder werkzaamheden wil uitvoeren kan het college bijzondere voorwaarden stellen aan het herstel De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aanbieder 4 Aan herstel van bijzondere bestrating kan het college nadere voorwaarden stellen Artikel 7 7 Mede gebruik van voorzieningen en vooroverleg 1 Een aanbieder is verplicht om bij de aanleg van leidingen in openbare gronden zoveel mogelijk mede gebruik te maken van bestaande hetzij door andere aanbieders dan wel door of in opdracht van het college aangelegde voorzieningen 2 Het vooroverleg als bedoeld in artikel 7 1 tweede lid dan wel een door het college geïnitieerd overleg naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 7 1 eerste lid is er mede op gericht te bepalen of en zo ja langs welke delen van het tracé gebruik kan worden gemaakt van bestaande voorzieningen als bedoeld in het eerste lid 3 Indien de aanbieder een redelijk aanbod wordt gedaan om gebruik te maken van de vooraangelegde voorzieningen zoals mantelbuizen kabelgoten of kabel en leidingentunnels is de aanbieder verplicht om voor de aanleg of uitbreiding van zijn netwerk van deze voorzieningen gebruik te maken 4 Indien de openbare gronden geen ruimte bieden voor de aanleg van nieuwe leidingen dient de aanbieder een alternatief tracé te kiezen of aan andere aanbieders een billijk verzoek tot medegebruik van leidingen te doen op grond van artikel 5 12 van de wet Artikel 7 8 Melding wijzigingen De aanbieder stelt het college onverwijld schriftelijk in kennis van het feit dat de eigendom de exploitatie of het beheer van de leiding verandert of dat de leiding niet langer ten dienste staat van een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk in of op openbare gronden Artikel 7 9 Schakelbepaling Op de werkzaamheden t a v leidingen voor openbare elektronische netwerken zijn de hoofdstukken 3 4 en 6 alsmede artikel 5 2 van deze verordening van overeenkomstige toepassing tenzij hiervan in hoofdstuk 7 wordt afgeweken Deel III Hoofdstuk 8 Toezicht op de naleving Artikel 8 1 Toezicht op de naleving Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen Hoofdstuk 9 Straf overgangs en slotbepalingen Artikel 9 1 Overgangsbepalingen 1 Voor leidingen die op de datum van inwerkingtreding van deze verordening aanwezig en in gebruik zijn geldt de schriftelijke toestemming instemming dan wel vergunning op grond waarvan zij gelegd zijn als een vergunning respectievelijk instemmingsbesluit krachtens deze verordening 2 Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een melding is gedaan op grond van de Telecommunicatieverordening gemeente Zwolle maar waarop nog niet is beslist wordt daarop deze verordening toegepast Artikel 9 2 Strafbare feiten Overtreding van de artikelen 2 1 2 10 3 1 tweede lid en artikel 6 1 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede categorie Artikel 9 3 Slotbepalingen 1 Deze verordening treedt op 1 april 2012 in werking 2 Deze verordening wordt aangehaald als Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2012 AVOI 2012 3 De Telecommunicatieverordening gemeente Zwolle vervalt op het tijdstip van inwerkingtreding van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur TOELICHTING OP DE VERORDENING Algemeen Deze algemene verordening ondergrondse infrastructuur verder aangeduid als AVOI is een verordening die regels bevat met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden in verband met de aanleg instandhouding en opruiming van leidingen In deze verordening zijn zowel regels gesteld betreffende leidingen voor openbare elektronische netwerken alsmede regels voor de overige leidingen De regels voor werkzaamheden betreffende een telecommunicatienetwerk waren voorheen opgenomen in de gemeentelijke Telecommunicatieverordening uit 1999 Gelijktijdig met de inwerking treding van de nieuwe AVOI wordt de bestaande Telecommunicatieverordening als afzonderlijke verordening ingetrokken Voor de uitvoering van werkzaamheden in verband met de aanleg instandhouding en opruiming van leidingen ten dienste van een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk bepaalt de Telecommunicatiewet afgekort Tw dat de aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk die het voornemen heeft werkzaamheden uit te voeren slechts overgaat tot het verrichten van deze werkzaamheden indien het voornemen daartoe schriftelijk is gemeld aan het college en de aanbieder van het college instemming heeft verkregen voor de uitvoering van de werkzaamheden artikel 5 4 lid 1 Tw De Telecommunicatiewet bepaalt daarbij onder andere eveneens dat het college in het instemmingsbesluit bijzondere voorschriften kan opnemen artikel 5 4 lid 2 en lid 3 Tw en dat de gemeenteraad met betrekking tot het verrichten van de werkzaamheden bij verordening regels vaststelt artikel 5 4 lid 4 Tw Voor de werkzaamheden in verband met de aanleg instandhouding en opruiming van de overige leidingen ontbreekt een dergelijke vorm van wetgeving In de meeste gemeenten wordt de vergunningverlening voor de werkzaamheden verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening APV enkele gemeenten kennen reeds een afzonderlijke leidingenverordening In deze verordening is voor elk regime een apart onderdeel met bepalingen opgenomen Deel 1 hoofdstukken 2 tot en met 6 is van toepassing op de werkzaamheden in de categorie overige leidingen Deel 2 hoofdstuk 7 is van toepassing op werkzaamheden voor wat betreft leidingen die ten dienste staan of komen van een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel 1 1 Algemeen In dit artikel zijn de begripsomschrijvingen opgenomen Van belang is op te merken dat in beginsel alle leidingen in de openbare ruimte waaronder ook rioolbuizen waarover de bevoegdheid van het gemeentebestuur zich uitstrekt onder de reikwijdte van de verordening vallen De term openbare ruimte dient in dit verband op eenzelfde wijze geïnterpreteerd te worden als het vergelijkbare begrip openbare weg in de Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle Het bereik van de verordening is niet beperkt tot de leidingen die in de grond liggen maar ziet ook op leidingen en bijbehorende voorzieningen die door of over kunstwerken zijn gelegd Met kunstwerken wordt bedoeld infrastructuur die voor leidingen is aangelegd om bijvoorbeeld een barrière zoals een snelweg of een waterweg over te kunnen steken Hierbij valt te denken aan leidingentunnels en leidingenviaducten Ook worden voorzieningen in bestaande infrastructuur zoals bruggen in deze verordening als kunstwerken beschouwd In artikel 1 2 eerste lid is de reikwijdte van de verordening expliciet aangegeven Bovengrondse hoogspanningsleidingen zijn uitgezonderd van de definitie van leiding en vallen dus niet onder de vergunningplicht van de verordening Met het begrip netbeheerder wordt in eerste instantie bedoeld degene in wiens opdracht de leiding wordt aangelegd Voor het gemak wordt de aanvrager van een vergunning ook als netbeheerder aangemerkt hoewel daar feitelijk nog geen sprake van kan zijn er is immers in geval van nieuwe leidingen nog geen leiding aanwezig Nadat de leiding is aangelegd zal de exploitant of beheerder van de leiding worden beschouwd als netbeheerder Veelal zal dat degene zijn onder wiens verantwoordelijkheid de leiding is aangelegd maar dat behoeft niet altijd het geval te zijn In geval van overdracht van de leiding gelden specifieke regels Zie hiervoor de toelichting bij artikel 2 11 Artikel 1 1 sub a De grondslag voor het toekennen van de dubbelbestemming Archeologisch waardevol gebied is een archeologische waarderingkaart waarop is aangegeven waar een vondstkans is van 50 of meer Deze dubbelbestemming is in het bestemmingsplan beschermd stadsgezicht raadsbesluit 22 september 2008 gegeven aan de hele binnenstad van Zwolle In 2012 zal dit bestemmingsplan overigens in het geheel worden herzien Ook aan andere archeologische waardevolle gebieden in Zwolle wordt of is de bestemming gegeven Bij verstoringen in de bodem met een grotere diepte dan 0 5 meter en een grotere oppervlakte dan 100 m² zijn specifieke bouwregels en een omgevingsgunningenstelsel conform de regeling uit de Wet op de archeologische monumentenzorg van toepassing In het bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht raadsbesluit 22 september 2008 is bepaald dat het verboden is zonder of in afwijking van de schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders werken geen bouwwerken zijnde werkzaamheden uit te voeren welke kunnen leiden tot het verstoren van de bodem op een grotere diepte dan 0 5 m en over een grotere oppervlakte dan 30 m 2 Hiervoor kan een omgevingsvergunning worden verleend Daarnaast mag op deze gronden niet zonder omgevingsvergunning worden gebouwd indien door de bouw de bodem op een grotere diepte dan 0 5 meter en over een grotere oppervlakte dan 30 m² zal kunnen worden verstoord Voor de precieze voorwaarden hierbij verwijzen we naar het betreffende bestemmingsplan Artikel 1 1 onder d Voorbeelden van leidingentunnels zijn Mantelbuizen Leidingenviaducten in kunstwerken bouwkundige zin aanwezige voorzieningen t b v de geleiding van leidingen Artikel 1 1 sub e Hieronder worden begrepen mantelbuizen kabelgoten afsluiters bovengrondse brandkranen en kasten Artikel 1 1 onder n openbare gronden Hieronder dient te worden verstaan openbare wegen met inbegrip van de daartoe behorende stoepen glooiingen bermen sloten bruggen viaducten tunnels duikers beschoeiingen en andere werken maar ook wateren met daartoe behorende bruggen plantsoenen pleinen en andere plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn Artikel 1 2 In dit artikel wordt het toepassingsbereik van de verordening weergegeven Artikel 1 3 Dit artikel biedt de grondslag voor het college om ter uitvoering en nadere uitwerking van de verordening nadere regels te stellen Deze zullen worden opgenomen in het handboek AVOI Beoogd is hierin voornamelijk technische voorschriften op te nemen op het gebied van veiligheid van leidingen en de uitvoering van werkzaamheden Ook zal in het handboek AVOI worden opgenomen welke informatie moet worden aangeleverd bij het indienen van een vergunningaanvraag of aanvraag instemmingsbesluit Ook is als onderdeel van het handboek AVOI de schaderegeling ingravingen Zwolle opgenomen Artikel 2 1 Dit artikel vormt de kern van het vergunningenstelsel bij het regime voor overige leidingen niet zijnde openbare telecommunicatienetwerken Het is verboden om een leiding aan te leggen te exploiteren te onderhouden te wijzigen te verplaatsen waaronder verticale verplaatsingen of te verwijderen tenzij de netbeheerder in het bezit is van een vergunning Artikel 2 2 Dit bepaalt dat de vergunning wordt verleend indien wordt voldaan aan de voorschriften in deze verordening en de nadere regels zoals gesteld in het handboek AVOI Artikel 2 4 Dit artikel regelt in het eerste lid dat er in beginsel binnen 6 weken moet worden beslist op de vergunningaanvraag Lukt het niet om binnen deze termijn een besluit te nemen dan geeft het tweede lid de mogelijkheid om de beslistermijn met nog eens zes weken te verlengen Uiteraard zal er naar worden gestreefd om zo spoedig mogelijk op de aanvragen te beslissen en gelden de genoemde termijnen als maximale beslistermijnen Lex silencio positivo Het derde lid van artikel 2 4 houdt in dat op deze vergunningprocedure de lex silencio positivo niet van toepassing is Dat betekent dat bij het verstrijken van de beslistermijnen de vergunning niet van rechtswege als verleend wordt geacht Gelet op de grote publieke belangen die in het geding kunnen zijn zoals het waarborgen van bereikbaarheid voor politie brandweer en ambulance en de veiligheid voor het publiek is het niet verantwoord dat zonder meer met de graafwerkzaamheden mag worden begonnen als de gemeente verzuimd zou hebben binnen de gestelde termijn te beslissen Dat laat natuurlijk onverlet dat indien de gemeente in gebreke is daartegen rechtsmiddelen openstaan Hetzelfde geldt overigens voor de instemming voor de werkzaamheden in verband met aanleg instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk de instemming als bedoeld in artikel 5 4 lid 1 sub b Tw Het maatschappelijk risico van het stil verlenen van de instemming wordt onwenselijk groot geacht afgezet tegen het maatschappelijk voordeel van een tijdige vergunningverlening zie de opvatting in de brief van de minister van Justitie aan de Tweede Kamer d d 9 juni 2009 TK 29515 nr 293 in het bijzonder de bijlage 2 laatstelijk herbevestigd door de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel tot Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen TK 32549 nr 3 pp 29 31 Artikel 2 5 Dit artikel biedt de basis om aan de vergunning voorschriften en beperkingen te verbinden De verordening en de nadere regels zoals opgenomen in het handboek AVOI vormen daarvoor gezamenlijk het kader Daarbij geldt als uitgangspunt dat de voorschriften en beperkingen slechts mogen strekken tot de bescherming van die belangen welke deze AVOI beoogt te beschermen Artikel 2 6 Weigeringgronden Meestal kan door het verbinden van voorschriften en beperkingen aan de vergunning als bedoeld in artikel 2 4 worden bereikt dat aan hetgeen in deze verordening is gesteld kan worden voldaan en de belangen waartoe deze verordening strekt voldoende worden beschermd Als te beschermen belangen kunnen hier worden genoemd de openbare orde de openbare veiligheid het voorkomen of beperken van overlast de bereikbaarheid van gronden en gebouwen en de ondergrondse ordening Indien ook door het stellen van voorschriften en beperkingen de genoemde belangen niet kunnen worden beschermd dan moet de vergunning worden geweigerd Artikel 2 7 Dit artikel geeft het college de bevoegdheid om een vergunning in te trekken of te wijzigen indien sprake is van één of meer van de in het eerste lid genoemde situaties Allereerst kan de vergunning worden ingetrokken indien de netbeheerder niet binnen een jaar is begonnen met het werk en in de situatie waarin de werkzaamheden langer dan een periode van negen maanden stil liggen Ook in de situatie waarin de betreffende leiding definitief buiten gebruik wordt gesteld kan de vergunning worden ingetrokken In gevallen waarin leidingen nog wel worden onderhouden of waarbij sprake is van leidingen die nog in reserve worden gehouden zal er in beginsel geen sprake zijn van het intrekken van een vergunning De belangrijkste grond betreft het intrekken van de vergunning indien de netbeheerder de voorschriften van de verordening de nadere regels zoals neergelegd in het handboek AVOI en leidingen of de vergunning voorschriften niet naleeft Onderdeel g is een vangnetbepaling die het college de bevoegdheid geeft om in te grijpen indien er ernstige gevolgen voor gezondheid en milieu dreigen als gevolg van het in stand houden van de vergunning Deze bevoegdheid kan echter als laatste middel gebruikt worden aangezien eerst moet worden bezien of de dreiging kan worden weggenomen door aanpassing van de vergunning of door het stellen van nadere eisen Onderdeel h betreft het geval indien er werken van openbaar belang en algemeen nut ter plaatse van de vergunde leiding moeten worden uitgevoerd waardoor deze leiding niet kan blijven liggen of moet worden aangepast Het betreft hier met name de uitvoering van gemeentelijke werkzaamheden Gedacht kan worden aan de aanleg van een rotonde of het verplaatsen van een watergang In de meeste gevallen zal hierbij sprake zijn van een gedeeltelijke verlegging van de bestaande leiding Hiervoor dient dan een wijzigingsvergunning te worden aangevraagd waarbij dan een wijziging in de bestaande vergunning voor de betreffende leiding plaatsvindt Voor leidingen die sinds 1995 zijn gelegd kan er vanuit worden gegaan dat hiervoor een expliciete vergunning is verleend en kan bij een verlegging dus worden volstaan met een wijzigingsvergunning Voor wijzigingen in leidingen die voor 1995 zijn gelegd en waarvoor geen expliciete vergunning is verleend zal dan een nieuwe

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen-en-beleidsregels/verordeningen/economische-zaken/algemene-verordening (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Verordening naamgeving en nummering | Gemeente Zwolle
  aanbrengen 1 Het college zorgt er voor dat aan openbare ruimten toegekende namen middels naamdragers naamborden zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse worden aangebracht 2 Aan een adresseerbaar object dat een adres heeft gekregen moet de nummeraanduiding op een doeltreffende wijze door een nummerdrager nummerbord zijn aangebracht 3 Het is verboden op eigen initiatief naam of nummerdragers zoals bedoeld in het eerste en tweede lid aan te brengen 4 In de uitvoeringsvoorschriften kunnen uitzonderingen worden opgenomen op het gestelde in het tweede en derde lid Artikel 5 Gedoogplicht naamdragers 1 Als het college het nodig oordeelt dat borden met een wijk of buurtaanduiding borden met namen van openbare ruimten en of verwijsborden aan een bouwwerk gebouw muur paal schutting of een andere soort terreinafscheiding worden aangebracht is de rechthebbende verplicht toe te laten dat de hier bedoelde borden overeenkomstig de aanwijzingen van het college worden aangebracht onderhouden gewijzigd of verwijderd 2 De rechthebbende moet er voor zorgen dat de in het eerste lid genoemde borden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven Artikel 6 Nummerdragers aanbrengen Nummerdragers worden zo snel mogelijk na toekenning van een nummeraanduiding door de uitvoerder aangebracht In de uitvoeringsvoorschriften kunnen uitzonderingen opgenomen worden over het aanbrengen van nummerdragers 3 Als een adresseerbaar object nog niet is voltooid wordt de nummeraanduiding zo snel mogelijk na voltooiing aangebracht Artikel 7 Uitvoeringsvoorschriften Het college is bevoegd nadere uitvoeringsvoorschriften te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening Artikel 8 Strafbepaling 1 Overtreding van artikel 4 derde lid of het niet voldoen aan de bepalingen in artikel 5 en 6 wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie 2 Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening is de eenheid Publiekszaken belast of degene die daartoe namens Publiekszaken is aangewezen Artikel 9 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012 Artikel 10 Vervallen oude regels Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Verordening naamgeving en nummering 2009 die door de raad is vastgesteld en op 1 juni 2009 in werking is getreden Artikel 11 Overgangsbepalingen 1 Namen adressen en nummers die op grond van de in artikel 10 genoemde verordening aan openbare ruimten en aan adresseerbare objecten zijn toegekend blijven na het in werking treden van deze verordening bestaan 2 Het college kan in afwijking van het eerste lid besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften toegekende namen en adressen en de daarbij aangebrachte nummerdragers binnen een door hem te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen adressen en nummerdragers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften 3 Bij het vervangen van een naam adres en of nummerdrager als bedoeld in het tweede lid zullen zowel de oude en de nieuwe naam als het oude en het nieuwe adres gedurende een jaar na het besluit op grond van artikel 11 tweede lid mogen worden gebruikt op een nadere bij dat besluit te bepalen wijze Artikel 12 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening naamgeving en nummering 2012 Toelichting bij verordening naamgeving en nummering De huidige Verordening naamgeving en nummering is op 1 juni 2009 in werking getreden Sinds 1 juli 2009 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen van kracht Deze wet is onderdeel van een programma van de rijksoverheid waarbij meerdere basisregistraties tot stand komen Een basisregistratie heeft als doel om een bepaalde soort gegevens op een eenduidige manier eenmalig vast te leggen en binnen de overheid meervoudig te gebruiken Daarnaast worden basisregistraties ingericht om de kans op fraude terug te dringen Artikel 2 Artikelsgewijze toelichting Op basis van de Wet BAG heeft elke gemeente binnen haar gemeentegrenzen één of meer woonplaatsen vastgesteld De gemeente Zwolle heeft bij het reglement naamgeving en nummering 2004 in artikel 2 lid 1 officieel voor het gehele gemeentelijke grondgebied de woonplaats Zwolle vastgesteld Kernen en buurtschappen als Wijthmen Berkum Ittersum Genne of Mastenbroek vallen dus allen onder de woonplaats Zwolle gelegen in de gemeente Zwolle De woonplaats Zwolle is vervolgens verdeeld in stadsdelen wijken en buurten In het kader van de Volkstelling 1971 is tussen gemeenten de provincie en planologische diensten en het CBS een gebiedsindeling overeengekomen die wordt aangeduid met de term CBS wijk en buurtindeling Deze indeling werd noodzakelijk geacht omdat op provinciaal en landelijk niveau behoefte bestond aan inzicht in de onderverdeling van het gemeentelijke grondgebied Gemeenten dienen zich dan ook te houden aan de CBS wijk en buurtindeling uit 1970 In de verordening komt daarom het benoemen van de wijken en buurten terug Dit is een bevoegdheid van het college In het tweede lid van artikel 2 is het toekennen van namen aan de openbare ruimte geregeld De openbare ruimte omvat meer dan alleen straten plantsoenen en wegen Zo worden bijvoorbeeld ook waterlopen sierwater bruggen viaducten metrostations dijken meren en plassen veelal van een naam voorzien Omdat het dus om meer dan alleen straatnamen gaat wordt de term naamgeving in dit artikel gebezigd In het derde lid is de bevoegdheid van het college vermeld om de naamgeving te wijzigen of in te trekken Het wijzigen van naamgeving wordt meestal aangeduid als vernaming Uit jurisprudentie is gebleken dat diverse rechters hebben uitgesproken dat het wijzigen van straat naam moet worden beschouwd als een algemeen aanvaard maatschappelijk risico dat ten laste dient te komen van de betrokken burgers en bedrijven Wel is het college op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur gehouden aan zorgvuldigheidsnormen Deze zijn nader uitgewerkt in de uitvoeringsvoorschriften De formulering van dit artikel sluit niet uit dat burgers een aanvraag tot het benoemen van de openbare ruimte bij het college indienen Een dergelijke aanvraag kan in de regel worden aangemerkt als een verzoek van een belanghebbende een besluit te nemen in de zin de Algemene wet bestuursrecht Op de afwikkeling van de aanvraag zijn in ieder geval de hoofdstukken van die wet van toepassing algemene en bijzondere bepalingen over besluiten In de uitvoeringsvoorschriften zijn regels opgenomen over het consulteren van de bevolking bij

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/verordening-naamgeving-en-nummering (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Erfgoedverordening Zwolle 2010. | Gemeente Zwolle
  slechts ten aanzien van het exterieur van het gemeentelijk monument tenzij de beschrijving van het monument tevens andere niet tot het exterieur te rekenen onderdelen bevat Artikel 10 De schriftelijke aanvraag Een aanvraag als bedoeld in artikel 4 2 Besluit omgevingsrecht voor een vergunning als bedoeld in artikel 9 en de daarbij te overleggen gegevens en bescheiden worden in viervoud ingediend Artikel 11 Termijnen van advies 1 Het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijke aanvraag om vergunning voor een gemeentelijk monument aan de monumentencommissie voor advies 2 Binnen vier weken na de datum van verzending van het afschrift brengt de monumentencommissie schriftelijk advies uit aan het college Artikel 11 A Weigeringsgronden De vergunning kan slechts worden verleend indien naar het oordeel van het bevoegd gezag het belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet Artikel 11 B Voorschriften Het bevoegd gezag kan aan een vergunning voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van de monumentenzorg Artikel 12 Intrekken of wijzigen van de vergunning De vergunning kan door het bevoegd gezag worden ingetrokken of gewijzigd indien blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend blijkt dat de vergunninghouder de voorschriften als bedoeld in artikel 9 tweede lid niet naleeft de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zich zodanig hebben gewijzigd dat het belang van het monument zwaarder dient te wegen Hoofdstuk 4 Beschermde rijks monumenten Artikel 13 Vergunning voor beschermd monument 1 Het college zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijke aanvraag om vergunning voor een beschermd monument aan de monumentencommissie 2 De monumentencommissie adviseert schriftelijk over de aanvraag binnen 8 weken na de datum van verzending van het afschrift Hoofdstuk 5 Instandhouding van archeologisch erfgoed Artikel 14 Opgraving en begeleiding 1 Indien binnen het grondgebied van de gemeente Zwolle onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het doen van opgravingen in de zin van artikel 1 sub h Monumentenwet 1988 dient onverminderd de overige bepalingen van deze wet het college een programma van eisen vast te stellen als bedoeld in artikel 1 negende lid van deze verordening waarbij nadere regels kunnen worden gesteld ten aanzien van het onderzoek de verstoorder dient voorafgaande aan het onderzoek een plan van aanpak als bedoel in artikel 1 tiende lid van deze verordening ter goedkeuring aan het college te overleggen 2 In de nadere regels neemt het college bepalingen op met betrekking tot het toezicht op de feitelijke uitvoering van het plan van aanpak Tijdens het onderzoek dienen aanwijzingen van het college in acht te worden genomen Artikel 15 Meldingsplicht 1 Degene die anders dan bij het doen van archeologisch onderzoek een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het van belang is als archeologisch erfgoed meldt dit zo spoedig mogelijk bij het college 2 De gerechtigde tot het in het eerste lid bedoelde gevonden erfgoed is gehouden om de zaak gedurende zes maanden te rekenen van de dag van de in het eerste lid bedoelde melding ter beschikking te

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/erfgoedverordening-zwolle-2010-0 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade | Gemeente Zwolle
  zendt de adviescommissie binnen zestien weken na de dagtekening van de opdracht tot advisering een concept daarvan aan de gemeente aan de aanvrager aan eventuele andere betrokken bestuursorganen en aan de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6 4a tweede en derde lid van de wet De voorzitter van de adviescommissie kan deze termijn onder opgaaf van redenen met een daarbij aan te geven termijn met ten hoogste vier weken verlengen De aanvrager eventuele andere betrokken bestuursorganen alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6 4a tweede en derde lid van de wet worden in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken na de toezending van het concept advies schriftelijk hierop te reageren In het geval tijdig reacties zijn ingediend brengt de adviescommissie binnen vier weken na het verstrijken van de in het achtste lid bedoelde termijn een advies uit aan het college waarbij de betreffende reacties zijn betrokken In het geval geen of niet tijdig reacties zijn ingediend brengt de adviescommissie binnen twee weken na het verstrijken van de in het achtste lid bedoelde termijn een advies uit aan het college Artikel 8 Overgangsbepaling Op aanvragen ingediend vóór 1 juli 2008 blijft de op 1 september 2005 in werking getreden Procedureregeling planschadevergoeding van toepassing Toelichting procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Algemene toelichting Krachtens artikel 6 1 van de Wet ruimtelijke ordening Wro kan degene die in de vorm van inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een planologische maatregel op aanvraag een tegemoetkoming in planschade worden toegekend voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming in planschade niet voldoende anderszins verzekerd is Afdeling 6 1 Tegemoetkoming in schade van de Wro bevat bepalingen over het tijdstip waarbinnen aanvragen moeten worden ingediend artikel 6 1 vierde en vijfde lid Wro is uitgewerkt welke schade in ieder geval voor rekening van de aanvrager dient te blijven artikel 6 2 Wro en wordt ingegaan op zaken die het bestuursorgaan bij het nemen van een beslissing op het aanvragen om een tegemoetkoming in planschade dient te betrekken artikel 6 3 Wro Artikel 6 1 derde lid Wro stelt eisen aan de aanvraag om een tegemoetkoming die op grond van artikel 6 7 Wro in het Bro zijn uitgewerkt De regels in het Bro leiden tot een uniformering en standaardisering van regels omtrent de inrichting en behandeling en de wijze van beoordeling van een aanvraag om tegemoetkoming in schade Onder de Wet op de Ruimtelijke Ordening WRO en het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 Bro 1985 bestond de noodzaak dat iedere gemeente een regeling voor de behandeling van de planschadeverzoeken moest opstellen De regeling met betrekking tot de behandeling van de aanvragen is nu terug te vinden in het Bro In het Bro zijn in afdeling 6 1 Tegemoetkoming in schade de vereisten voor het indienen van een aanvraag alsmede een aantal procedurevoorschriften en de regels voor het aanwijzen van een adviseur opgenomen Artikel 6 1 3 2 Bro verplicht het college een adviseur aan te wijzen die advies uitbrengt over de op de aanvraag te nemen beslissing In artikel 6 1 3 3 eerste lid Bro wordt voorgeschreven dat de gemeente een verordening moet vaststellen over de wijze waarop een adviseur wordt aangewezen en de wijze waarop deze tot een advies komt In artikel 6 1 3 3 tweede lid Bro wordt bepaald dat de verordening in ieder geval betrekking moet hebben op de deskundigheid en de onafhankelijkheid van de adviseur de gevallen waarin een adviescommissie wordt ingeschakeld het tijdstip waarop de adviseur wordt ingeschakeld de wijze waarop de aanvrager eventuele andere betrokken bestuursorganen en de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6 4a tweede en derde lid van de Wro vooraf in de aanwijzing van de adviseur worden gekend dan wel na deze aanwijzing kunnen wraken de wijze waarop de aanvrager eventuele andere betrokken bestuursorganen en de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6 4a tweede en derde lid van de Wro onder verslaglegging worden gehoord en bij de opstelling van het advies worden betrokken en de hierbij geldende termijnen Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsbepalingen Bij de definiëring van de begrippen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de Wro en het Bro en voor zover dit noodzakelijk werd geacht is een aanvulling gegeven Voor een juiste interpretatie van de verordening is naast raadpleging van artikel 1 kennisneming van de algemene bepalingen in artikel 6 1 1 1 Bro van belang Ten behoeve van de duidelijkheid van de begrippen adviseur en adviescommissie is in deze verordening een van het Bro afwijkende omschrijving van het begrip adviseur opgenomen Het begrip gemeente is afzonderlijk gedefinieerd om te verduidelijken dat indien de verordening het woord gemeente gebruikt het de gemeente betreft waar de aanvraag om tegemoetkoming in planschade is ingediend Artikel 2 Standaard formulier Een aanvraag wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier Artikel 3 Opdrachtverstrekking Het college dient binnen twaalf weken een opdracht te verstrekken aan de adviescommissie tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 6 1 3 1 Bro of aan artikel 4 5 van de Algemene wet bestuursrecht Artikel 6 1 3 1 eerste lid Bro geeft het college de bevoegdheid een aanvraag binnen vier dan wel acht weken indien de aanvrager eerst nog een termijn krijgt de aanvraag aan te vullen als kennelijk ongegrond af te wijzen Artikel 6 1 3 1 tweede lid Bro heeft betrekking op de bevoegdheid van artikel 4 5 Algemene wet bestuursrecht waarbij een onvolledige aanvraag verder buiten behandeling moet worden gelaten Volgens artikel 6 1 3 1 tweede lid Bro moet het besluit tot het niet in behandeling nemen binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag aan de aanvrager worden medegedeeld Voor zover de aanvrager in de gelegenheid is gesteld zijn aanvraag aan te vullen krijgt het college acht weken de tijd na het tijdstip waarop de termijn om de aanvraag aan te vullen is verstreken om het besluit tot niet verdere behandeling

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/procedureverordening-voor-advisering-tegemoetkoming-in-planschade (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Verordening basisregistratie personen | Gemeente Zwolle
  geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner het adres de bijhoudingsgemeente de geboortedatum en de datum van overlijden Artikel 4 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze verordening Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 van deze verordening Artikel 5 Inwerkingtreding Deze verordening heeft terugwerkende kracht tot 6 januari 2014 Toelichting Algemeen De verordening voorziet er in dat het college van burgemeester en wethouders nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan de organen van de gemeente Zwolle voor de uitvoering van wettelijke taken Deze verordening voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt Daarmee voldoet de gemeente Zwolle aan de vereisten zoals gesteld in de Wet basisregistratie personen Wbrp Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 begripsbepalingen De begrippen uit de Wbrp die relevant zijn voor de inhoud van deze verordening zijn integraal overgenomen uit artikel 1 1 Wbrp Het betreft de begrippen basisregistratie ingeschrevene ingezetene en derde Basisregistratie Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening Ingeschrevene en ingezetene De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Zwolle Derde Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld noch met enig openbaar gezag is bekleed Artikel 2 Verstrekking aan een orgaan van de gemeente De minister van Binnenlandse Zaken BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken gegevens van personen die wel in de brp zijn ingeschreven maar niet in de gemeente Zwolle woonachtig zijn Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Zwolle op grond van artikel 3 2 Wbrp Zolang de Wbrp door de gemeente Zwolle wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK De gemeente Zwolle beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners Voor het gebruik van gegevens van personen die in de

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/verordening-basisregistratie-personen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Reglement marktcommissie gemeente Zwolle 2015 | Gemeente Zwolle
  bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd artikel 83 Gemeentewet artikel 16 lid 4 uitvoeringsbesluit marktverordening gemeente Zwolle 2015 Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd gedelegeerde regelgeving Geen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 22 09 2015 nieuwe regeling 09 06 2015 Gemeenteblad 14 09 2015 cb 2015 06 09 Tekst van de regeling Reglement Marktcommissie gemeente Zwolle 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder commissie marktcommissie college college van burgemeester en wethouders Artikel 2 Samenstelling commissie 1 De commissie bestaat uit vijf vertegenwoordigers van vaste standplaatshouders op de weekmarkten 2 De marktmeester is verzorgt de secretariaatswerkzaamheden en is tevens vaste adviseur van de commissie 3 De commissie kan personen aanwijzen uitnodigen die als adviseur aan de commissie worden toegevoegd 4 De commissie benoemt uit haar leden een voorzitter Artikel 3 Taken en werkwijze commissie 1 De commissie heeft tot doel het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over het marktbeleid en algemene marktaangelegenheden in de meest ruime zin des woords het schriftelijk adviseren van het college bij de toewijzing om verplaatsingen en nieuwe vergunningen 2 Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen Bij staking van de stemmen wordt een voorstel geacht niet te zijn aangenomen Artikel 4 Vergoeding commissie Aan het lidmaatschap van de commissie worden geen financiële vergoedingen verbonden Artikel 5 Benoeming leden commissie 1 De leden van de commissie worden benoemd door het college voor de een periode van vier jaar Bij een tussentijdse benoeming wordt de periode in overeenstemming gebracht op de aanstellingsduur van de overige leden 2 De gekozen leden kunnen zich na de in het eerste lid genoemde periode opnieuw herkiesbaar stellen De gekozen leden zijn

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/reglement-marktcommissie-gemeente-zwolle-2015 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Gedragscode integriteit gemeenteraad Zwolle | Gemeente Zwolle
  rechtstreeks of middellijk aangaan Van verboden overeenkomsten kan ontheffing worden verleend Artikel 2 Het raadslid levert de griffier de informatie aan over de neven functies die openbaar gemaakt moeten worden bij aanvang van het raadslidmaatschap Als gaande het lidmaatschap nieuwe neven functies aanvaard worden of de omstandigheden met betrekking tot bestaande neven functies wijzigen wordt de informatie die hierop betrekking heeft binnen één week aangeleverd bij de griffier De informatie betreft in ieder geval de omschrijving van de neven functie de organisatie voor wie de neven functie wordt verricht of het al dan niet een neven functie betreft uit hoofde van het raadslidmaatschap en of de neven functie bezoldigd of onbezoldigd is De griffier legt hiervoor een register aan en beheert dit register Het register is openbaar en viainternet beschikbaar Toelichting Het betreft een uitwerking van de wettelijke verplichting om nevenfuncties openbaar te maken De informatie wordt neergelegd in een openbaar register Het raadslid is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van de informatie en voor de actualiteit daarvan Onder een nevenfunctie wordt verstaan een activiteit of activiteiten die naast het raadslidmaatschap worden uitgeoefend Naast de betaalde werkzaamheden gaat het hier om maatschappelijke functies en dergelijke Paragraaf 3 Informatie Wettelijk kader Informatieplicht Burgemeester en wethouders en elk van zijn leden zijn verplicht alle inlichtingen te geven die de gemeenteraad nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak Het betreft zowel een actieve als een passieve informatieplicht Ook als individuele raadsleden informatie vragen zal die informatie aan de gemeenteraad moeten worden verstrekt De informatie kan alleen worden geweigerd als die in strijd is met het openbaar belang artikelen 169 Gemeentewet Het Reglement van Orde voor de gemeenteraad kan bepalingen bevatten die betrekking hebben op informatieverstrekking en de omgang met informatie Geheimhouding Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt is verplicht tot geheimhouding van die gegevens behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit artikel 2 5 Algemene wet bestuursrecht Burgemeester en wethouders kunnen op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding opleggen Ook de burgemeester heeft die bevoegdheid De geheimhoudingsplicht moet worden bekrachtigd door de gemeenteraad Ook de gemeenteraad onderscheidenlijk de voorzitter van een commissie kangeheimhouding opleggen artikelen 25 55 en 86 Gemeentewet Het schenden van de geheimhoudingsplicht is een misdrijf artikel 272 Wetboek van Strafrecht Artikel 3 1 Het raadslid zorgt ervoor dat geheime informatie waarover hij beschikt veilig wordt bewaard Artikel 3 2 Het raadslid maakt niet ten eigen bate of ten bate van derden gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen niet openbare informatie Toelichting Artikel 3 1 Het is belangrijk de juiste maatregelen te treffen om te voorkomen dat onbevoegden vertrouwelijke en

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/gedragscode-integriteit-gemeenteraad-zwolle (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Gedragscode integriteit college gemeente Zwolle | Gemeente Zwolle
  zover deze openbaar gemaakt moeten worden wat de inkomsten daaruit zijn 3 De gemeentesecretaris legt hiervoor een register aan en beheert dit register Het register is openbaar en via internet beschikbaar Artikel 2 2 1 De burgemeester en de wethouder handelen in de uitoefening van hun ambt niet zodanig dat zij vooruitlopen op een functie na aftreden 2 De wethouder bespreekt het voornemen tot tussentijdse aanvaarding van een functie na aftreden met de burgemeester Artikel 2 3 1 Burgemeester en wethouders sluit de burgemeester en een wethouder gedurende een jaar na aftreden uit van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de gemeente 2 De uitsluiting geldt niet bij aanvaarding van een dienstbetrekking bij de gemeente waar hij burgemeester onderscheidenlijk wethouder was Voor werving selectie en indiensttreding bij de gemeente zijn de voor het ambtelijk personeel geldende regels ter zake van overeenkomstige toepassing Artikel 2 4 1 Burgemeester en wethouders draagt de burgemeester en een wethouder niet eerder dan een jaar na aftreden voor als kandidaat voor benoeming tot commissaris dan wel bestuurslid van een verbonden partij 2 Onder verbonden partij wordt verstaan hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1 1 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Toelichting Artikelen 2 1 1 en 2 1 2 Zoals uit het opgenomen wettelijk kader blijkt zijn er enkele verschillen in de wetgeving t a v de openbaarmaking van inkomsten uit nevenfuncties tussen de burgemeester enerzijds en wethouders anderzijds De nadere invulling daarvan in 2 1 1 en 2 1 2 is in lijn hiermee dan ook niet exact gelijk Artikelen 2 3 en 2 4 In deze bepalingen is de zogenaamde draaideurconstructie geregeld In 2 3 gedurende 1 jaar na aftreden de uitsluiting van betaalde werkzaamheden ten behoeve van de gemeente en in 2 4 de uitsluiting van benoeming als commissaris of bestuurslid van een verbonden partij ofwel kort samengevat van een organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft Hiermee wordt mogelijke vriendjespolitiek voorkomen en het risico op verstrengeling van persoonlijke en functionele belangen vermeden Het begrip verbonden partij is ontleend aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Daarin staat dat een verbonden partij een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie is waarin de provincie of gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft Een financieel belang wordt gedefinieerd als een aan de betrokken organisatie ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien die organisatie failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de organisatie haar verplichtingen niet nakomt En onder onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht Aanvaarding van een dienstbetrekking bij de voormalige gemeente is niet uitgesloten Dat kan van belang zijn in het kader van de re integratie van de voormalige bestuurder en ter voorkoming van uitkeringslasten voor de gemeente Uiteraard dienen daarbij de regels van werving en selectie en aanstelling te gelden die er voor iedereen zijn die bij de gemeente gaat solliciteren De draaideurconstructie geldt natuurlijk niet bij aanvaarding van het raadslidmaatschap Het bepaalde in artikel 2 2 eerste lid vooruitlopen op een nieuwe functie na aftreden geldt uiteraard evenzeer voor een functie bij de voormalige gemeente Paragraaf 3 Informatie Wettelijk kader Informatieplicht Burgemeester en wethouders en elk van zijn leden zijn verplicht alle inlichtingen te geven die de volksvertegenwoordiging nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak Het betreft zowel een actieve als een passieve informatieplicht Ook als individuele volksvertegenwoordigers informatie vragen zal die informatie aan de volksvertegenwoordiging moeten worden verstrekt De informatie kan alleen worden geweigerd als die in strijd is met het openbaar belang artikelen 169 en 180 Gemeentewet Het Reglement van Orde voor de gemeenteraad kan bepalingen bevatten die betrekking hebben op informatieverstrekking en de omgang met informatie Geheimhouding Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt is verplicht tot geheimhouding van die gegevens behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit artikel 2 5 Algemene wet bestuursrecht Burgemeester en wethouders kunnen op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding opleggen Ook de burgemeester heeft die bevoegdheid De geheimhoudingsplicht moet worden bevestigd door de volksvertegenwoordiging Ook de gemeenteraad onderscheidenlijk de voorzitter van een commissie kangeheimhouding opleggen artikelen 25 55 en 86 Gemeentewet Het schenden van de geheimhoudingsplicht is een misdrijf artikel 272 Wetboek van Strafrecht Artikel 3 1 De burgemeester respectievelijk de wethouder zorgt ervoor dat vertrouwelijke en geheime informatie waarover hij beschikt veilig wordt bewaard Artikel 3 2 De burgemeester respectievelijk de wethouder maakt niet ten eigen bate of ten bate van derden gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen niet openbare informatie Toelichting Artikel 3 1 Het is belangrijk de juiste maatregelen te treffen om te voorkomen dat onbevoegden vertrouwelijke en of geheime gegevens kunnen bezitten raadplegen of beschadigen Daarbij moet in de digitale setting worden gedacht aan de beveiliging van de computer smartphones e d met wachtwoorden en het niet onbeheerd achterlaten van USB sticks met vertrouwelijke geheime informatie Paragraaf 4 Omgang met geschenken en uitnodigingen Wettelijk kader Afleggen eed of belofte De eed of belofte die op grond van de artikelen 41a en 65 van de Gemeentewet moet worden afgelegd heeft onder meer betrekking op het geven aannemen of beloven van giften gunsten of geschenken Zie voor de wetstekst inzake de eed of belofte het wettelijk kader onder 2 voor de bepalingen ter voorkoming van belangenverstrengeling Artikel 4 1 De burgemeester respectievelijk de wethouder accepteert geen geschenken faciliteiten en diensten als zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed Onverminderd het eerste lid kan de burgemeester respectievelijk de wethouder incidentele geschenken die een geschatte waarde van ten hoogste 50 vertegenwoordigen behouden Geschenken die

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen-en-beleidsregels/verordeningen/bestuurlijke-organisatie/gedragscode-1 (2015-12-01)
  Open archived version from archive •