archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ligplaatsenverordening woonschepen 2013 | Gemeente Zwolle
  maken is een machtiging op grond van de Algemene wet op het binnentreden vereist Artikel 10 Hardheidsclausule Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze verordening indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard Artikel 11 Overgangsbepaling 1 De ligplaatsvergunningen die zijn verleend op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening of de Ligplaatsenverordening woonschepen 2005 zoals die luidde tot inwerkingtreding van deze verordening worden geacht verstrekt te zijn overeenkomstig de bepalingen van deze verordening 2 Aanvragen om een vergunning op grond van artikel 4 lid 1 en 5 lid 1 die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze verordening waarop nog niet is beslist worden afgehandeld op grond van deze verordening Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel Deze regeling treedt in werking op 14 februari 2013 en kan worden aangehaald als Ligplaatsenverordening woonschepen 2013 Deze regeling vervangt hiermee de Ligplaatsenverordening woonschepen 2005 die wordt ingetrokken Ondertekening Toelichting Doel van de verordening De gemeente Zwolle heeft veel openbaar water in eigendom en beheer Dit water heeft ook aantrekkingskracht als het gaat om het innemen van een ligplaats Om verschillende redenen is het niet gewenst dat overal op openbaar water ligplaatsen worden ingenomen door woonschepen Een algeheel verbod is ook niet gewenst en op grond van de Huisvestingswet overigens ook niet toegestaan Deze verordening heeft als eerste doel te regelen waar en onder welke voorwaarden ligplaatsen kunnen worden ingenomen Voor gebouwen geldt een uitgebreid stelsel van regels die er op toezien dat gebouwen voldoen aan minimale eisen op het gebied van veiligheid milieuhygiëne en volksgezondheid Daarnaast geldt voor bouw en verbouw van gebouwen ter bewaking van het aanzien van de gemeente een welstandstoets Voor bouw en verbouw van woonschepen geldt de bouwregelgeving niet Het tweede doel van deze verordening is regels te stellen in het belang van veiligheid volksgezondheid en het aanzien van de gemeente Werkingssfeer Deze verordening geldt voor woonschepen De verordening beperkt dit begrip niet tot woonschepen waarop uitsluitend dag en of nachtverblijf wordt gehouden Ook schepen die in hoofdzaak daartoe worden gebruikt derhalve ook voor andere doeleinden worden gebruikt vallen onder de definitie De verordening strekt zich uit tot het openbaar water binnen de gemeente Zwolle Dat betekent echter niet dat de gemeente overal ligplaatsen kan aanwijzen Met name voor Zwarte Water en Vecht geldt dat op grond van Binnenvaartpolitiereglement en Wet beheer rijkswaterstaatswerken Rijkswaterstaat respectievelijk Waterschap Groot Salland het bevoegd gezag zijn Een besluit om in deze wateren ligplaatsen te creëren kan dan ook alleen genomen worden wanneer deze andere overheden daarvoor een vergunning c q ontheffing hebben verleend Omgekeerd kan het niet zo zijn dat een woonschip alleen met toestemming van Rijkswaterstaat of waterschap een ligplaats kan innemen in deze wateren Aanvullend op deze toestemming moet de gemeente de betreffende plaats ook acceptabel achten als ligplaats en opgenomen hebben op de ligplaatsenkaart Artikel 1 Onder artikel 1 lid 3 is de in lid 2 gebruikte term bijbehorende voorzieningen gedefinieerd Bij het wonen op het water horen ook voorzieningen zonder welke het wonen daar niet goed mogelijk zou zijn zoals een loopplank of een bijboot Een bijboot is een klein vaartuig dat behoort bij het woonschip en bestemd en geschikt is voor het onderhoud de voortstuwing of het kunnen bereiken van het woonschip Zo n bijboot is voor veel bewoners noodzakelijk De gewenste voorzieningen kunnen bij het aanvragen van een ligplaatsvergunning op het aanvraagformulier worden vermeld Die gewenste voorzieningen worden getoetst aan de door het college op grond van artikel 3 lid 2 vastgestelde voorschriften De toegestane voorzieningen worden opgenomen in de ligplaatsvergunning Bij lid 4 Bij de ligplaatsenkaart horen voorschriften met de eisen waaraan een woonschip bij het innemen van een ligplaats moet voldoen Bij het vastleggen van ligplaatsen in een bestemmingsplan is het bestemmingsplan leidend voor de plaats waar woonschepen mogen liggen en zijn tevens de voorschriften als bedoeld in artikel 3 lid 2 van deze verordening van toepassing Artikel 2 Uitgangspunt is dat het slechts is toegestaan om binnen de gemeente met een woonschip een ligplaats in te nemen te hebben of beschikbaar te stellen op de daartoe aangewezen plaatsen Bij het aanwijzen als ligplaatsen gaat het om een afweging van diverse belangen zoals planologische en nautische Daarnaast is andere wetgeving zoals de Wet milieubeheer de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Binnenvaartpolitiereglement relevant bij het al dan niet aanwijzen van ligplaatsen In sommige gevallen Zwarte Water en Vecht zal dus eerst toestemming van Rijkswaterstaat of Waterschap Groot Salland verkregen moeten worden voordat een ligplaats kan worden aangewezen Artikel 3 De acceptabele ligplaatsen worden aangewezen door het college van burgemeester en wethouders en aangegeven op de ligplaatsenkaart Bij de ligplaatsenkaart hoort een stelsel van voorschriften zoals dat ook bij een bestemmingsplan het geval is Deze voorschriften worden door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld lid 2 Zodra de verordening met ligplaatsenkaart is vastgesteld is het vervolgens noodzakelijk om de kaart bij wijziging van bestemmingsplannen actueel te houden De situatie dat een aanvraag om ligplaatsvergunning past in het nieuwe bestemmingsplan terwijl die aanvraag op grond van de inmiddels verouderde ligplaatsenkaart moet worden geweigerd of omgekeerd moet immers worden voorkomen In lid 3 is daarom aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om de ligplaatsenkaart te actualiseren ingeval er een nieuw bestemmingsplan is opgesteld of een bestemmingsplan is herzien Deze delegatie is logisch omdat dit actualiseren van de ligplaatsenkaart als een uitvoeringshandeling kan worden beschouwd De kaart wordt immers in overeenstemming gebracht met een door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan Zodra ligplaatsen zijn opgenomen in een bestemmingsplan is het bestemmingsplan leidend voor de plek waar woonschepen mogen liggen maar blijven de voorschriften als bedoeld in het derde lid van toepassing Bij het verdwijnen van een ligplaats als gevolg van een bestemmingsplanwijziging is de gemeente verplicht de bewoner van de ligplaats een alternatief aan te bieden door bijvoorbeeld een vervangende ligplaats of compensatie Artikel 4 De eigenaar van het woonschip moet beschikken over een ligplaatsvergunning Lid 2 maakt het mogelijk dat het besluit goed wordt voorbereid Deze termijn vangt aan

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/ligplaatsenverordening-woonschepen-2013 (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Verordening VROM starterslening | Gemeente Zwolle
  11 1 Aflossingen worden verricht volgens het bepaalde in de afzonderlijke leningovereenkomst tussen het SVn en de persoon personen die een VROM Starterslening hebben verkregen 2 Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk 3 Bij verkoop van de woning wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost Hoofdstuk 7 Slot en overgangsbepalingen Artikel 12 Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking Artikel 13 Deze verordening wordt aangehaald als Verordening VROM Startersleningen Toelichting op de verordening VROM Startersleningen Algemene toelichting Doel van de starterslening Het is bekend dat starters op de woningmarkt het moeilijk hebben Met één modaal inkomen is het al niet mogelijk een goedkope nieuwbouwwoning van 140 000 v o n te kopen als er geen eigen geld is En lang niet alle starters beschikken over een modaal inkomen of eigen geld Starters zijn dus veelal aangewezen op de sociale huursector waar het door een stagnerende doorstroming lang kan duren om een woning te kunnen betrekken Vandaar dat eind 2002 het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten SVn met de constructie van de starterslening kwam Met behulp van een starterslening kan een beperkt aantal starters op de woningmarkt toch een goedkope koopwoning gefinancierd krijgen Vanaf 1 januari 2007 neemt ook het rijk ministerie van VROM deel aan de regeling door een verdubbeling van het voor de uitgifte van startersleningen benodigde kapitaal De Starterslening is niet een voor iedereen in het hele land geldende regeling Een aan het SVN deelnemende gemeente zoals Zwolle is kan ervoor kiezen om de Starterslening beschikbaar te stellen vanuit het voor de gemeente geoormerkte kapitaal in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor laagrentende investeringen in de volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing Op dit moment doen bijna honderd gemeenten mee aan het Startersleningenregime van het SVn De starterslening in het kort De starterslening is aanvullende renteloze en aflossingsvrije lening van het SVn aan de starter waardoor diens financieringscapaciteit toereikend wordt voor de aankoop van een goedkope koopwoning Het SVn maakt daarbij gebruik van het voor de gemeente geoormerkte kapitaal in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor laagrentende investeringen in de volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing De helft van de lening wordt gefinancierd uit dit kapitaal de andere helft komt uit de door het ministerie van VROM beschikbaar gestelde kapitaal De hoogte van de starterslening bedraagt het verschil tussen de maximaal toegestane lening volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie NHG en de totale aankoopkosten van de woning Starters die voldoende inkomen hebben om volgens de normen van de Nationale Hypotheekgarantie de gehele aankoopprijs van de woning te financieren met een gewone hypotheek krijgen dus geen starterslening De VROM Starterslening bedraagt maximaal 20 van de verwervingskosten van de woning dat is bij nieuwbouw de koopsom 8 en voor bestaande woningen de koopsom 12 De VROM Starterslening mag niet gecombineerd worden met de koopsubsidie op grond van de Wet bevordering eigen woningbezit BEW Dit zijn geen gemeentelijke voorwaarden maar rijkseisen gekoppeld aan de 50 rijksdeelname in het leningenkapitaal De starterslening is de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij Om de drie à vijf jaar wordt het inkomen getoetst Groeit het inkomen na verloop van tijd dan gaat het betalen van rente en aflossing hiermee in de pas lopen De hierdoor terugvloeiende middelen kunnen opnieuw voor de uitgifte van startersleningen worden ingezet revolving fund Deze kringloop van middelen komt alleen op gang als bij een substantieel deel van de kopers sprake is van toekomstige inkomensgroei Is er weinig tot geen inkomensgroei dan wordt er pas aan het eind van de looptijd van 30 jaar terugbetaald Of eerder als de woning wordt verkocht Ofschoon de starterslening een financieel product van SVn is en dus niet voor wijziging vatbaar moet de gemeente toch een aantal keuzes doen De gemeente bepaalt de doelgroep en het woningsegment waar het instrument op wordt ingezet De rolverdeling tussen gemeente en SVn bij de uitvoering De uitvoering van deze regeling is voor het merendeel in handen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland SVn Van de gemeente wordt alleen verwacht dat zij het eigen beleid bepaalt en in een deze verordening en eventueel beleidsregels vastlegt Verder beslist de gemeente over de toewijzing van startersleningen aan de individuele aanvragers De verdere afhandeling van de verstrekking van de lening en de complete nazorg w o de periodieke inkomenstoetsingen gebeurt door het SVn De samenhang tussen de verordening de productspecificaties de uitvoeringsregels van het SVn en Gemeentelijke beleidsregel VROM Startersleningen De Verordening VROM Startersleningen In de Verordening VROM Startersleningen schept de gemeenteraad van Zwolle de juridische basis voor de verstrekking van startersleningen vanuit het voor onze gemeente geoormerkte kapitaal in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting De Productspecificaties VROM Starterslening In de Productspecificaties VROM Startersleningen is het financiële product beschreven dat het SVn onder de naam VROM Startersleningen op de markt heeft gebracht Dit product is niet voor gemeentelijke wijzigingen vatbaar De Uitvoeringsregels VROM Starterslening In de Uitvoeringsregels VROM Starterslening wordt beschreven hoe de bepaling van de hoogte van de starterslening geschiedt en hoe de achtereenvolgende periodieke hertoetsingen plaatshebben Deze uitvoeringsregels behoren ook tot het financiële product van het SVn en zijn dus evenmin voor gemeentelijke wijziging vatbaar De Gemeentelijke Beleidsregel VROM Startersleningen In de gemeentelijke beleidsregel legt het College verschillende zaken vast waarvan in de verordening is opgenomen dat het om een bevoegdheid van het College gaat Door deze in een aparte beleidsregel op te nemen behoeft de periodieke wijziging van bijvoorbeeld de maximale koopsom niet telkens een apart raadsbesluit De samenhang tussen Verzoek Aanvraag en Toekenning In hoofdstuk 4 van de Verordening artikelen 7 t m 9 is aan de orde op welke wijze een starterslening wordt aangevraagd en verkregen Een starter die een koopwoning wil kopen sluit daartoe een koop of koop aannemingsovereenkomst doch onder de ontbindende voorwaarde dat de financiering kan worden geregeld Verzoek Vervolgens verzoekt hij aan de gemeente om toezending van een op naam gesteld aanvraagformulier Dit verzoek moet worden gedaan op een afzonderlijk formulier dat de informatie bevat die nodig is om te kunnen beoordelen of de verordening op de concrete situatie van toepassing is

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/verordening-vrom-starterslening (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens | Gemeente Zwolle
  01 09 1999 nieuwe regeling 29 11 1999 Peperbus 8 12 1999 gb 1 1999 12 08 12 1999 01 09 1999 Onbekend 29 11 1999 gemeenteblad Onbekend Tekst van de regeling HUISVESTINGSVERORDENING VOOR STANDPLAATSEN VAN WOONWAGENS Artikel 1 Begripsbepalingen a Standplaats een standplaats als bedoeld in artikel 1 eerste lid onderdeel e van de Huisvestingswet b Woonwagen een woonwagen als bedoeld in artikel 1 eerste lid onderdeel f van de Huisvestingswet c Huisvestingsvergunning een vergunning als bedoeld in artikel 7 van de Huisvestingswet Artikel 2 Toepassingsbereik Deze verordening is van toepassing op de in de gemeente gerealiseerde en nog te realiseren standplaatsen van woonwagens Artikel 3 Verbodsbepaling Het is verboden zonder huisvestingsvergunning van het college van burgemeester en wethouders een standplaats in gebruik te nemen of te geven Artikel 4 Voorrangsregeling Bij het in gebruik geven of nemen van een standplaats wordt voorrang verleend aan inwoners van Zwolle die een standplaats zoeken en die vóór 1 maart 1999 in de gemeente Zwolle in een woonwagen op een standplaats wonen of hebben gewoond en op het moment van het in gebruik nemen van de standplaats 18 jaar of ouder zijn Artikel 5 Aanvragen van vergunning en verstrekken van gegevens 1 Het college van burgemeester en wethouders stelt voor het indienen van de aanvraag van de huisvestingsvergunning en de te verstrekken gegevens een aanvraagformulier vast 2 Degene die een aangeboden standplaats in gebruik wil nemen dient bij de verhuurder of verkoper van de standplaats een aanvraag in voor een huisvestingsvergunning door middel van een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier als bedoeld in het eerste lid 3 Indien de aanvrager in aanmerking wil komen voor de voorrangsregeling als bedoeld in artikel 4 verstrekt hij bij de aanvraag gegevens die aantonen dat hij aan de vereisten van artikel 4 voldoet Artikel 6 Indiening namens aanvrager 1 Indien de verhuurder of verkoper van de aangeboden standplaats van oordeel is dat de aanvrager de standplaats kan innemen dient hij namens de aanvrager het aanvraagformulier en de daarbij verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 5 in bij het college van burgemeester en wethouders 2 Indien de aanvrager geen recht op voorrang heeft verstrekt de verhuurder of verkoper tevens een overzicht van personen die voor de aangeboden standplaats in aanmerking hadden willen komen en gegevens waaruit blijkt waarom de aanvrager de standplaats in gebruik mag nemen Artikel 7 Verlenen van de huisvestingsvergunning Een huisvestingsvergunning wordt verleend voor een onbepaalde periode is persoonsgebonden en niet overdraagbaar Artikel 8 Intrekken van de huisvestingsvergunning 1 Het college van burgemeester en wethouders kan de huisvestingsvergunning intrekken indien Bij verhuur de standplaats niet binnen een termijn van vier weken na de bekendmaking van het besluit tot verlening van de huisvestingsvergunning wordt ingenomen of bij verkoop de standplaats niet binnen een termijn van acht weken na de bekendmaking van het besluit tot verlening van de huisvestingsvergunning wordt ingenomen of de vergunninghouder binnen twee weken na de bekendmaking van het besluit tot verlening van de huisvestingsvergunning schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders te

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/huisvestingsverordening-voor-standplaatsen-van-woonwagens-0 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Regeling briefadres gemeente Zwolle 2011 | Gemeente Zwolle
  adres als bedoeld onder a betrokkene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derden van de tijd zal overnachten briefadres het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen en waar indien daartoe grond bestaat zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover betrokkene bereiken briefadresgever de ingezetene in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens GBA bij wie het briefadres wordt gehouden Artikel 2 Redenen briefadres Redenen voor de aangifte van een briefadres zijn het ontbreken van een woonadres vanwege dak of thuisloosheid korte overbrugging tussen twee woonadressen minder dan zes maanden de uitoefening van een ambulant beroep kort verblijf in het buitenland korter dan twee derden van een jaar korter dan 2 jaar verblijf in het buitenland en varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft verblijf in een instelling voor mannen of vrouwenopvang blijf van mijn lijfhuizen verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 67 derde en vierde lid van de Wet GBA Artikel 3 Algemene voorwaarden 1 Bij de opgave van redenen als bedoeld in artikel 2 kan om ondersteunende stukken worden gevraagd 2 Voor het houden van een briefadres gaat een onderzoek vooraf als de reden voor het briefadres één van de redenen is zoals genoemd in artikel 2 eerste lid sub b t m e 3 De basis van het onderzoek als bedoeld in het tweede lid bestaat uit het invullen van een vragenlijst door de verzoeker Artikel 4 Bijzondere voorwaarden 1 De aangifte wordt gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt 2 De aanvrager is verplicht om bij de aangifte tot briefadres alle benodigde stukken te overleggen 3 Onder benodigde stukken als bedoeld in het tweede lid wordt in ieder geval verstaan een geldig identiteitsbewijs de schriftelijke verklaring van de aanvrager met de reden voor de aangifte en ook de te verwachten periode dat het briefadres noodzakelijk is een kopie van een geldig identiteitsbewijs en een schriftelijke verklaring van instemming van de briefadresgever een ingevulde en ondertekende vragenlijst briefadres als het briefadres wordt gevraagd op grond van artikel 2 eerste lid sub b t m e een schriftelijke toestemming van het hoofd van de instelling bij een aangifte van een briefadres met een reden zoals genoemd in artikel 2 lid 1 a en lid 2 Artikel 5 Onvolledige aangifte 1 De aanvraag is volledig als alle benodigde gegevens zijn ingeleverd 2 Als één of meer gegevens ontbreken dan wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen 3 Als de aanvraag niet binnen de in het vorige lid bepaalde termijn kan worden aangevuld dan kan op verzoek van de aanvrager de termijn eenmalig verlengd worden met veertien dagen 4 De aanvraag wordt niet behandeld als niet voldaan wordt aan de vereisten vermeld in lid 2 en 3 van dit artikel Artikel 6 Weigeringsgronden Het is niet mogelijk om ingeschreven te worden met een briefadres als de aanvrager een woonadres heeft uit nader onderzoek zoals bedoeld

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/regeling-briefadres-gemeente-zwolle-2011 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Document en archiefbesluit | Gemeente Zwolle
  informatiebestanden een overzicht wordt gemaakt waarin de informatiebestanden worden beschreven en het verband met de verschillende werkprocessen en taken wordt aangegeven Deze gegevens levert hij aan bij het hoofd van de afdeling DIV Artikel 14 1 De manager van de Eenheid zorgt voor de nodige procedurele en technische voorzieningen voor het tegengaan van wijziging verwijdering of vernietiging van documenten die daarvoor niet in aanmerking komen 2 Het is verboden documenten uit informatiebestanden te verwijderen tenzij ingevolge bij of krachtens de wet gegeven regels Artikel 15 De manager van de Eenheid laat bijhouden welke documenten uit de onder zijn beheer staande archieven worden uitgeleend en laat controle uitoefenen op de tijdige terugbezorging ervan Artikel 16 De manager van de Eenheid zorgt voor het aanleveren van complete dossiers Artikel 17 1 De manager van de Eenheid zorgt voor de geheimhouding van daarvoor in aanmerking komende documenten 2 Om de digitale documenten uit te sluiten van het Delen van documenten wordt de daarvoor vastgestelde procedure gevolgd Artikel 18 Ten aanzien van de volgende besluiten vraagt het hoofd van de afdeling DIV vooraf het advies van de directeur van het HCO besluiten tot vervanging van documenten door reproducties als bedoeld in artikel 6 eerste lid van het Archiefbesluit besluiten tot vervreemding van documenten als bedoeld in artikel 7 van het Archiefbesluit Artikel 19 1 Voor overdracht van documenten aan andere organisaties dan de Gemeente Zwolle waarbij overbrenging naar het HCO uitgesloten is is de goedkeuring van burgemeester en wethouders nodig 2 Hiertoe vragen burgemeester en wethouders advies aan de directeur van het HCO Artikel 20 De directeur van het Historisch Centrum Overijssel de managers van de Eenheden alsmede het hoofd van de afdeling Documentaire Informatie Voorziening kunnen voorstellen doen aan burgemeester en wethouders tot het ontwerpen van selectielijsten als bedoeld in artikel 5 eerste lid van de wet Artikel 21 De manager van de Eenheid is verantwoordelijk voor het in een zo vroeg mogelijk stadium selecteren van documenten voor bewaring en vernietiging volgens de Wet gegeven voorschriften Voor vernietiging geselecteerde documenten worden voorzien van een kenmerk dat de bewaartermijn aangeeft Van deze bewaartermijn wordt aantekening gehouden in een inventaris Artikel 22 Voordat tot vernietiging van documenten wordt overgegaan zorgt de manager van de Eenheid voor het laten opstellen van een lijst van vernietigbare documenten met inachtneming van de geldende selectielijst De lijst van vernietigbare documenten behoeft de goedkeuring van de directeur van het Historisch Centrum Overijssel welke goedkeuring geldt als een machtiging tot vernietiging Artikel 23 Bij overbrenging van digitale documenten als bedoeld in artikel 12 van de Wet wordt ook het informatiesysteem overgebracht Is dit niet mogelijk dan zorgt de manager van de Eenheid er voor dat de in de documenten vervatte informatie wordt overgebracht op een ander wel over te brengen systeem Toelichting bij het Document en Archiefbesluit Dit Document en Archiefbesluit is gebaseerd op artikel 4 van de Document en Archiefverordening Met dit besluit wordt beoogd de ambtelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van documenten het in goede geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren van documenten te regelen Het besluit is daarbij zowel van toepassing op digitale en audiovisuele documenten als op papieren documenten Het begrip documenten is gerelateerd aan het archiefrechtelijk begrip archiefbescheiden Het besluit bevat bepalingen inzake de verantwoordelijkheid voor het beheer van documenten de vorming ordening en beheer van archieven en bestanddelen Dit besluit is automatisch van toepassing voor de bij de Wet Gemeenschappelijke Regelingen ingestelde lichamen of gemeenschappelijke regelingen die in Zwolle zijn gevestigd en waaraan de gemeente deelneemt zolang de betreffende gemeenschappelijke regeling niet zelf een dergelijk beheersreglement heeft vastgesteld Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsbepalingen zijn alleen uit de wet overgenomen als daaraan in dit besluit een meer specifieke betekenis moet worden toegekend Door het begrip document in dit besluit centraal te stellen wordt duidelijk dat de werking van dit besluit zich niet alleen uitstrekt dot de documenten die zich in archiefruimten of archiefbewaarplaatsen bevinden maar tot alle documenten die zich binnen de gemeentelijke organisatie bevinden Als Eenheid is gedefinieerd de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen organisatorische eenheid Op dit moment zijn hiermee de huidige acht eenheden van de gemeentelijke organisatie bedoeld zoals die sinds de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie in 2001 tot stand zijn gekomen Brandweer Concernstaf Advies Faciliteiten Wijkzaken Ontwikkeling Expertisecentrum Publiekszaken Sociale Zaken en Werkgelegenheid Artikel 2 tot en met 5 Documentbeheer wordt steeds meer een samenspel tussen de organisatorische eenheden en de afdeling Documentaire Informatie Voorziening Naar analogie van de projectnotitie DIS uit 2002 worden de daar genoemde uitgangspunten gehanteerd De specifieke taken en verantwoordelijkheden zijn hier beschreven Verdere uitgangspunten zijn De verantwoordelijkheid voor het stellen van kaders voor de documentaire informatievoorziening is een DIV aangelegenheid De verantwoordelijkheid om deze correct na te leven ligt bij de manager van de Eenheid DIV draagt uiteindelijk zorg voor het opleveren van een volledig archief en is daarbij afhankelijk van de beheerseenheden die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het archief kwaliteitsbewaking De manager van de Eenheid is verantwoordelijk voor de archiefruimten die niet overgedragen zijn aan DIV In de gemeentelijke organisatie van Zwolle is er namelijk sprake van meerdere archiefruimten die zich op verschillende plaatsen in de gemeentelijke kantoren bevinden Artikel 6 Artikel 11 van het Archiefbesluit 1995 stelt dat een overheidsorgaan nadere regels omtrent de kwaliteit van en de procedures rond het materiële behoud van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden dient te stellen én voorzieningen moet treffen tegen de materiële achteruitgang van blijvend te bewaren archiefbescheiden Tenminste gedurende honderd jaar mogen de stukken niet noemenswaardig achteruit gaan De Regeling duurzaamheid archiefbescheiden is gebaseerd op artikel 11 van het Archiefbesluit 1995 in werking getreden per 20 september 2001 Deze regeling geeft aan welke maatregelen genomen moeten worden om aan deze eis te voldoen Een overheidsorgaan is bijvoorbeeld verplicht om papier inkt microfilms en CD ROM s te gebruiken van een bepaalde kwaliteit Artikel 7 en 8 In tegenstelling tot traditionele registratiebepalingen schrijft dit artikel niet voor hoe registratie van documenten dient plaats te vinden Voorgeschreven wordt alleen het resultaat

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/document-en-archiefbesluit (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Rechtspositieregeling voor de (buitengewoon) ambtenaar burgelijke stand van de Gemeente Zwolle | Gemeente Zwolle
  8 1 op verzoek 8 2 en 8 2a na ouderdomspensioen 8 3 wegens reorganisatie 8 4 en 8 5 wegens arbeidsongeschiktheid 8 6 wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid 8 7 en 8 8 overige ontslaggronden 8 11 wegens FPU 8 12 en 8 12 1 van rechtswege en tussentijdse ontslag uit tijdelijke aanstelling en 8 13 als disciplinaire straf van de CAR LAR 2 Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8 15 1 en 8 15 2 van de CAR LAR Artikel 6 Overige rechten en verplichtingen 1 De artikelen 15 1 15 1b tot en met 15 1g verplichtingen rond integriteit 15 1 12 vergoeding van schade 15 1 15 beoordeling van de ambtenaar 15 1 16 uniform of dienstkleding 15 1 19 verbod betreden arbeidsterrein 15 1 20 infectieziekten 15 1 22 reis en verblijfkosten 15 1 23 tot en met 15 1 25 vergoeden van schade en 15 2 van de CAR LAR zijn van overeenkomstige toepassing 2 De in artikel 2 onder c van het Reglement Burgerlijke Stand bedoelde buitengewoon ambtenaar moet minimaal 10 huwelijken op jaarbasis sluiten Artikel 7 Plichtsverzuim De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim kan disciplinair worden gestraft overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR LAR Artikel 8 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010 Artikel 9 Deze regeling kan worden aangehaald als de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zwolle Toelichting op de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Toelichting artikel 1 Begripsomschrijving De buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand babs wordt aangesteld door het college van burgemeester en wethouders Burgerlijk Wetboek Boek 1 artikel 16 De gemeente heeft een Reglement burgerlijke stand Daarin is geregeld welke benoemingsmogelijkheden er zijn Gemeenteambtenaren de burgemeester wethouders en leden van de raad kunnen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd worden Tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand babs kunnen bovendien anderen niet werkzaam bij de gemeente benoemd worden De babs is een ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet Omdat de CAR LAR niet op hem van toepassing is dient een afzonderlijke rechtspositieregeling te gelden art 125 Ambtenarenwet Doorgaans is de functie van babs een nevenfunctie die in omvang sterk kan variëren Toelichting artikel 2 Aanstelling In het Reglement burgerlijke stand is een benoemingstermijn geregeld Veelal voor de duur van bijvoorbeeld het zijn van gemeenteraadslid Voor de categorie Overige personen geldt een benoeming tot 65 jarige leeftijd De tijdelijke aanstelling kan opnieuw tijdelijk verleend worden De flexwetbepaling geldt niet omdat noch de CAR LAR noch het Burgerlijk Wetboek 7 615 BW van toepassing is Toelichting artikel 3 Bezoldiging Artikel 125 van de Ambtenarenwet stelt dat voor ambtenaren nadere regels voor de bezoldiging moeten worden getroffen Artikel 3 van deze regeling voorziet hierin Per huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt een vergoeding uitbetaald waarin de vakantietoelage de eindejaarsuitkering en de compensatie voor het niet genoten vakantieverlof zijn verdisconteerd De berekeningsystematiek

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/rechtspositieregeling-voor-de-buitengewoon-ambtenaar-burgelijke-stand-van-de-gemeente (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Bekostigingsbesluit Parkeerbelastingen 2014 | Gemeente Zwolle
  Beleidsregels Belastingen en heffingen Bekostigingsbesluit Parkeerbelastingen 2014 Lees voor Bekostigingsbesluit Parkeerbelastingen 2014 Zoek regelingen op overheid nl Ziet u een fout in deze regeling Meld het ons op regelgeving overheid nl Gemeente ZwolleBekostigingsbesluit Parkeerbelastingen 2014 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zwolle Officiële naam regeling Bekostigingsbesluit Parkeerbelastingen 2014 Citeertitel Bekostigingsbesluit Parkeerbelastingen 2014 Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders Onderwerp financiën en economie Eigen onderwerp belastingen en heffingen Opmerkingen met betrekking tot de regeling Hoe worden de kosten voor een naheffingsaanslag parkeerbelasting vastgesteld Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Gemeentewet artikel 225 Verordening Parkeerbelastingen 2014 artikel 1 8 en 10 Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd gedelegeerde regelgeving Geen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 17 07 2014 24 06 2014 nieuwe regeling 24 06 2014 Gemeenteblad 16 07 2014 cb 2014 06 24 Tekst van de regeling BEKOSTIGINGSBESLUIT PARKEERBELASTING 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet artikel1 sub a artikel 8 en artikel 10 van de Verordening Parkeerbelastingen 2014 Besluiten de datum 24 juni 2014 De kosten voor een naheffingsaanslag parkeerbelasting als volgt vast te stellen A Vaste informatieverwerkingskosten Werkplek inclusief overhead 23 000 Kosten CityControl 16 427 B Variabele informatieverwerkingskosten informatie RijksDienstWegverkeer p m C Kosten investeringen Informatie voorlichting op borden via krant 1 000 Handhelds en modules Investering 35 000 Afschrijving 4 jaar rente 4 annuïteit 9 642 D Kosten van interest rente over investering sub C n v t E Personeelskosten 1 aantal controleurs werkzaam aan terreinen plaatsen met meters en automaten kosten inhuur en politie inclusief overhead 635 000 bijkomende kosten 41 149 2 administratie en dwanginvordering aantal 0 6667 fte

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/bekostigingsbesluit-parkeerbelastingen-2014 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar | Gemeente Zwolle
  24 Tekst van de regeling AANWIJZINGSBESLUIT HEFFINGS EN INVORDERINGSAMBTENAAR Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle gelet op artikel 2 1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente besluit aan te wijzen als de gemeenteambtenaren bedoeld in artikel 231 tweede lid onderdelen b en c van de Gemeentewet en artikel 1 tweede lid van de Wet WOZ de volgende gemeenteambtenaren het hoofd van de afdeling Financiën van de eenheid Advies Faciliteiten m b t de heffing van onroerende zaakbelastingen baatbelastingen afvalstoffenheffing reinigingsrechten rioolheffing onderhoudsrechten begraafplaatsen precariobelasting toeristenbelasting parkeerbelasting voor zover het betreft artikel 1 letter a jo artikel 6 lid 1 van de verordening parkeerbelastingen bedrijfsinvesteringzone leges ligplaatsen leges vervoer gevaarlijke stoffen en van hierna niet genoemde leges het versturen van waardebeschikkingen wet WOZ voor de belastingjaren 2011 2012 en 2013 het hoofd van de afdeling Financiën van de eenheid Advies Faciliteiten m b t de heffing van precariobelasting onderdeel 1 van de tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting toeristenbelasting bedrijfsinvesteringzone en van hierna niet genoemde leges het hoofd van de afdeling Juridische zaken en veiligheid van de eenheid Advies Faciliteiten m b t de heffing van parkeerbelasting voor zover het betreft artikel 1 letter a jo artikel 6 lid 1 van de verordening parkeerbelastingen het hoofd van de sectie Toezicht openbare ruimte en ondersteuning van de eenheid Publiekszaken m b t de heffing van havengelden marktgelden precariobelasting onderdeel 5 van de tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting het hoofd van de sectie Vergunningen van de eenheid Publiekszaken m b t de heffing van leges ter zake van standplaatsen leges genoemd in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening leges kadaster en landmeten leges voor documentatie en voor iedere andere vergunning niet concreet genoemd in de legesverordening parkeerbelastingen voor zover het betreft artikel 1 letter b jo

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/aanwijzingsbesluit-heffings-en-invorderingsambtenaar (2015-12-01)
  Open archived version from archive •