archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2013 | Gemeente Zwolle
  een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige c q doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen Begripsomschrijving voor de afvalstoffenheffing is sprake van een perceel wanneer er een huishouden wordt gevoerd waarbij tenminste een keuken aanwezig is voor de onroerende zaakbelastingen is een wooneenheid zelfstandig als naast een keuken ook een eigen toilet en douche aanwezig zijn en de eenheid zelfstandig afsluitbaar is kamerverhuurpand een woonobject waarbij er sprake is van 1 verhuurder en meerdere huurders die geen gezamenlijk huishouden vormen iedere gebruiker heeft zelf een huurcontract afgesloten antikraakpand een pand dat gebruikt wordt door een kleine groep mensen om te voorkomen dat het pand door krakers in gebruik genomen kan worden Aanwijzing op verzoek Degene die is aangewezen als genothebbende krachtens eigendom bezit of beperkt recht kan schriftelijk een verzoek indienen om aangemerkt te worden als de belastingplichtige voor de gebruikersbelastingen Op schriftelijk verzoek van één van de potentiële belastingplichtigen c q belanghebbenden kan van de hieronder vermelde voorkeursvolgorde worden afgeweken Wijzigingen op verzoek ingediend nadat de belastingaanslag reeds is opgelegd worden pas verwerkt met ingang van het eerstvolgende belastingjaar Kamerverhuurpand Bij een kamerverhuurpand wordt degene die is aangewezen als genothebbende krachtens eigendom bezit of beperkt recht aangemerkt als de belastingplichtige voor de gebruikersbelastingen Antikraakpanden Bij een antikraakpand wordt degene die is aangewezen als genothebbende krachtens eigendom bezit of beperkt recht aangemerkt als de belastingplichtige voor de gebruikersbelastingen tenzij contractueel met de beheerder van het pand is geregeld dat de beheerder de kosten op zich neemt Onroerende zaakbelastingen en rioolheffing van genothebbenden krachtens eigendom bezit of beperkt recht 1 Indien er meer personen genothebbende zijn gelden de volgende criteria 1 1 Allereerst wordt bezien of er verschillende categorieën genothebbenden zijn Indien dat het geval is wordt de onderstaande volgorde tussen de categorieën aangehouden 1 1 1 de vruchtgebruiker c q de gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning 1 1 2 de opstaller met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder of bovengrondse leidingen heeft 1 1 3 de erfpachter 1 1 4 de bloot eigenaar of de appartementsgerechtigde 2 Als één categorie uit meer personen bestaat wordt aangesloten bij de persoon die in de kadastrale registratie is aangewezen als voornaamst zakelijk gerechtigde Onroerende zaakbelastingen voor gebruik niet woningen 1 Indien er meerdere gebruikers zijn gelden de volgende criteria 1 1 degene die is aangemerkt als genothebbende krachtens eigendom bezit of beperkt recht tenzij deze op verzoek van de gemeente gegevens verstrekt dan gelden de volgende criteria 1 2 1 degene die de grootste oppervlakte gebruikt 1 2 2 degene die het langst op het adres is gevestigd blijkende uit gegevens van de Kamer van Koophandel

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/beleidsregels-voor-het-aanwijzen-van-een-belastingplichtige-in-een-keuzesituatie-2013 (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Beleidsregel kostenvergoeding bezwaarfase en beroepsfase | Gemeente Zwolle
  economie Eigen onderwerp belastingen en heffingen Opmerkingen met betrekking tot de regeling Wat zijn de regels t a v kostenvergoeding bezwaarfase en beroepsfase Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 30 12 2010 nieuw 02 12 2010 De Peperbus 22 12 2010 cb 2010 12 22 Tekst van de regeling Beleidsregel kostenvergoeding bezwaarfase en beroepsfase De heffingsambtenaar bedoeld in artikel 231 tweede lid aanhef en onderdeel b Gemeentewet van Zwolle Gelet op artikel 1 3 vierde lid Awb artikel 1 aanhef en onderdeel b Besluit proceskosten bestuursrecht artikel 2 eerste lid aanhef en onderdeel a Besluit proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C 1 van de bij dat Besluit behorende bijlage Besluit de volgende beleidsregels vast te stellen Voor de toekenning van een vergoeding voor kosten als genoemd in artikel 1 aanhef en onderdeel b Besluit proceskosten bestuursrecht wordt uitgegaan van het volgende taxatierapport woningen maximaal 4 uren inclusief bezichtiging ter plaatse taxatierapport niet woningen 4 uren inclusief bezichtiging ter plaatse reiskosten en extra uren bij inschakeling van een niet in de gemeente gevestigde deskundige worden niet vergoed het uurtarief wordt bij woningen bepaald op 40 61 en bij niet woningen op 50 00 Voor de toepassing van de wegingsfactoren die zijn genoemd in onderdeel C 1 van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht wordt een zaak in beginsel aangemerkt als a zeer licht indien 1 het om een pro forma bezwaarschrift zonder aanvulling gaat 2 het bezwaarschrift summier gemotiveerd is 3 de inhoud van het bezwaarschrift is gebaseerd op een bijgevoegd taxatierapport 4 het om een onjuiste tenaamstelling gaat b gemiddeld indien de werkzaamheden bestaan uit 1 een

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/beleidsregel-kostenvergoeding-bezwaarfase-en-beroepsfase (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Beleidsregel Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 | Gemeente Zwolle
  programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bestuur Verordeningen en beleidsregels Beleidsregels Milieu Beleidsregel Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Lees voor Beleidsregel Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Zoek regelingen op overheid nl Ziet u een fout in deze regeling Meld het ons op regelgeving overheid nl Gemeente ZwolleBeleidsregel Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zwolle Officiële naam regeling Beleidsregel Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Citeertitel Beleidsregel Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders Onderwerp milieu Eigen onderwerp milieu Opmerkingen met betrekking tot de regeling Wat zijn de regels t a v de Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Awb artikel 4 81 Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd gedelegeerde regelgeving Geen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 29 01 2015 nieuwe regeling 21 10 2014 Peperbus 28 01 2015 gb 2014 10 21 Tekst van de regeling BELEIDSREGEL LANDELIJKE HANDHAVINGSTRATEGIE BRZO 1999 Beleidsregel Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Klik

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen-en-beleidsregels/beleidsregels/milieu/beleidsregel-landelijke (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011 | Gemeente Zwolle
  overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld Artikel 5 Regels m b t het gebruik en de reiniging van inzamelmiddelen uitwerking artikel 10 lid 3 Het beheer van de inzamelmiddelen en van de milieupassen berust bij ROVA Door ROVA wordt aan de gebruiker van een perceel een grijze container voor restafval met een nuttige inhoud van 240 liter verstrekt ten behoeve van de inzameling van restafval dan wel op verzoek van de gebruiker een minicontainer met een nuttige inhoud van 140 liter Door ROVA wordt aan de gebruiker van een perceel een groene container voor gft afval met een nuttige inhoud van 140 liter verstrekt ten behoeve van de inzameling van gft afval dan wel op verzoek van de gebruiker een minicontainer met een nuttige inhoud van 240 liter Door ROVA wordt aan de gebruiker van een perceel afhankelijk van de inzamelsystematiek voor oud papier een blauwe container voor oud papier met een nuttige inhoud van 180 liter verstrekt voor de inzameling van oud papier Door ROVA wordt aan de gebruiker van een perceel een chemobox in bruikleen gegeven ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk klein chemisch afval ROVA is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld een barcode de afvalstroom waarvoor de container is bestemd het volume van de container een postcode een plaatsnaam een straatnaam en of een huisnummer De inzamelmiddelen behoren bij de woning Indien aan de gebruiker van een perceel een milieupas voor een aangewezen inzamelmiddel is verstrekt behoort de milieupas bij de woning De gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van ROVA te wenden indien bij een verhuizing naar een bestaand perceel geen container dan wel een kapotte container wordt aangetroffen indien bij een verhuizing naar een bestaand perceel de aan de vorige bewoners verstrekte milieupas niet wordt aangetroffen voor het uitzetten van extra container s voor rest en of gft afval voor de uitgifte van een chemobox voor het omwisselen van een container voor een ander containervolume voor het innemen van een 240 liter gft container voor het plaatsen van een container bij een nieuwbouwwoning bij verdwijning of vermissing van een container na verlies diefstal vernietiging of beschadiging van een milieupas ingeval van een kapotte container ROVA is bevoegd om de kosten van de hiervoor onder punt 9 bedoelde activiteiten bij de gebruiker van een perceel in rekening te brengen conform de met de gemeente overeengekomen voorwaarden voor het uitzetten uitgeven van minicontainers en milieupassen Een container chemobox en milieupas blijven eigendom van ROVA en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen container s chemobox en milieupas als ware deze zijn eigendom Voor het beschadigen of het verdwijnen van een container chemobox of milieupas is de gebruiker aansprakelijk tenzij de gebruiker via een aangifte bij de politie kan aantonen dat het een of ander buiten zijn schuld is geschied Het uiterlijk van de container mag niet worden veranderd door deze bijvoorbeeld te beschilderen of te beplakken anders dan met een voor de gebruiker herkenbare sticker met een maximale afmeting van 15 bij 15 cm De gebruiker is verplicht de container zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt De containers mogen alleen worden gereinigd met water Indien als gevolg van een reinigingsactie een container wordt beschadigd is de gebruiker daarvoor aansprakelijk Het is verboden de volgende voorwerpen c q stoffen in de containers voor rest en gft afval te deponeren brandende of gloeiende voorwerpen vloeibare stoffen agressieve giftige of explosieve stoffen dode dieren beenderen of andere dierlijke resten omvangrijke en of zware voorwerpen die schade aan de ophaalauto en of het ophaalpersoneel kunnen veroorzaken c q toebrengen 18 De chemobox met inhoud mag om veiligheidsredenen niet onbeheerd aan de openbare weg worden aangeboden maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar Artikel 6 Regels m b t het gewicht van de aangeboden afvalstoffen uitwerking artikel 10 lid 3 1 Het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 80 kilogram 2 Het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram Artikel 7 Regels m b t het plaatsen en de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden uitwerking artikel 10 lid 5 1 Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg of bij het ontbreken van een voetpad aan de kant van de openbare weg zodanig dat het voetgangers en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen De aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het college bepalen dat huishoudelijke afvalstoffen in containers ter inzameling moeten worden aangeboden op een door hen te bepalen inzamel of clusterplaats 3 Indien de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt door middel van een voertuig met achterbelading dienen de containers met het handvat achterzijde in de richting van de straat te worden gezet conform de aanwijzingen gegeven door de inzameldienst 4 Indien de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt door middel van een voertuig met zijbelading dienen de containers met de voorzijde in de richting van de straat te worden gezet conform de aanwijzingen gegeven door de inzameldienst 5 De containers dienen goed gesloten te zijn en er mag geen sprake zijn van uitsteeksels 6 Het is verboden afvalstoffen naast een container te plaatsen 7 Ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt 8 Afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven dienen onverwijld door aanbieder uit de container te worden verwijderd Artikel 8 Regels m

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/uitvoeringsbesluit-afvalstoffenverordening-2011 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Beleidsregel evenementen in de openlucht | Gemeente Zwolle
  voor meerdaagse evenementen dat elke evenementendag telt als één evenement Voor de locatie op of nabij de Wijthmenerplas geldt dat maximaal acht waarvan maximaal drie grootschalige evenementen per locatie per jaar zijn toegestaan Hierbij geldt voor meerdaagse evenementen dat elke evenementendag telt als één evenement Evenementen op of nabij de Wijthmenerplas mogen niet plaatsvinden gedurende de zomervakantie voor het voortgezet onderwijs in de regio Noord Voor de locatie parkeerterrein van de IJsselhallen geldt dat in de periode 26 april tot en met 5 mei Koningsdag en Bevrijdingsdag jaarlijks maximaal grootschalige twee evenementen mogen worden gehouden Voor de locatie Ter Pelkwijkpark geldt dat hier maximaal vier culturele evenementen per jaar zijn toegestaan Voor de locaties op of nabij de Agnietenplas en Milligerplas geldt dat maximaal acht overige evenementen per jaar zijn toegestaan De zomerkermis de Blauwvingerdagen het IJsbeeldenfestival en de intocht van Sinterklaas in de binnenstad worden beschouwd als afzonderlijke evenementen die niet meetellen in het maximum aantal evenementen zoals bedoeld in het eerste lid zolang deze evenementen worden gehouden zonder muziek als inhoud Op deze evenementen zijn de bepalingen zoals genoemd in artikel 7 en artikel 8 eerste lid van deze beleidsregel van toepassing De zomerkermis duurt maximaal tien dagen exclusief op en afbouw de Blauwvingerdagen duren maximaal vier dagen Toelichting Deze bepaling geeft aan dat een locatie in de binnenstad maximaal 8 keer per jaar gebruikt mag worden ten behoeve van een grootschalig evenement Op de locatie op of nabij de Wijthmenerplas zijn per jaar per locatie acht evenementen toegestaan waarvan maximaal drie grootschalige evenementen Evenementen zijn niet toegestaan in de zomervakantie van het voortgezet onderwijs in de regio Noord zoals vastgesteld door de Rijksoverheid Inmiddels is traditie geworden in Zwolle dat in de periode vanaf Koningsdag tot en met Bevrijdingsdag op het parkeerterrein van de IJsselhallen evenementen worden georganiseerd Het maximaal aantal is beperkt tot twee in Zwolle gedurende deze periode welke dan zouden moeten plaatsvinden op het parkeerterrein van de IJsselhallen Voor de locatie op en nabij de Agnietenplas en Milligerplas geldt dat per jaar maximaal acht overige evenementen zijn toegestaan Artikel 7 Eindtijden Van zondag tot en met donderdag dient het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 23 00 uur beëindigd te zijn Uiterlijk 23 30 uur dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn Op vrijdag en zaterdag dient het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 0 00 uur beëindigd te zijn Uiterlijk 0 30 uur dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn Voor dorpsfeesten waarbij vrijwel de gehele buurt participeert zoals het Spoolderfeest en de Grassparty in Wythem geldt dat het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 1 00 uur beëindigd dient te zijn Uiterlijk 1 30 uur dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn Tijdens het Stratenfestival dient het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 1 00 uur beëindigd te zijn Uiterlijk 1 30 uur dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn Voor de locatie Ter Pelkwijkpark tijdens het Stratenfestival dient het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 0 00 uur beëindigd te zijn Uiterlijk 0 30 uur dient op deze locatie het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn Tijdens Koningsnacht Koningsdag en Bevrijdingsdag in de binnenstad dient het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 0 00 uur beëindigd te zijn Uiterlijk 0 30 uur dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn Voor de zomerkermis gelden de eindtijden zoals opgenomen in bijlage Voor de carnavalstent op het Grote Kerkplein geldt het volgende op zondagnacht en maandagnacht 01 00 uur einde muziek en 01 30 uur tent leeg voor de vrijdagnacht geldt einde muziek en tent leeg 1 30 uur voor de zaterdagnacht geldt einde muziek en tent leeg 3 00 uur Toelichting Het benoemen van eindtijden geeft duidelijkheid voor bewoners en organisatoren Voor zondag tot en met donderdag geldt als eindtijd van het evenement 23 30 uur De geluidsinstallatie moet om 23 00 uur uitgeschakeld zijn de schenkpunten moeten om 23 30 uur gesloten zijn Op vrijdag en zaterdag geldt als eindtijd van het evenement 00 30 uur De geluidsinstallatie moet om 0 00 uur uitgeschakeld zijn de schenkpunten moeten om 0 30 uur gesloten zijn Ten opzichte van het beleid van 2007 zijn de eindtijden van de evenementen vervroegd De reden hiervoor is gelegen in de wens van de gemeente om gezien ook het toegenomen aantal evenementen de geluids overlast voor bewoners te verminderen Verder is het natuurlijk zo dat de cafés geopend zijn tot diep in de nacht zodat er na afloop van het evenement nog vertier gezocht kan worden in de Zwolse horeca De bestaande uitzonderingen op basis van de bijzondere aard en het traditionele karakter van de evenementen carnaval koningsnacht en dag Bevrijdingsdag worden nu in 2015 teruggebracht tot einde muziek 0 00 uur en einde evenement 0 30 uur dit was 1 00 uur en 1 30 uur Voor het Stratenfestival blijft de bestaande uitzondering in stand met dien verstande dat voor de locatie Ter Pelkwijkpark geldt dat daar einde muziek 0 00 uur is en einde evenement 0 30 uur Voor de carnavalstent is een maatwerkregeling opgenomen In 2015 is nogmaals kritisch gekeken naar de eindtijden en zijn deze op onderdelen weer vervroegd Voor Zwolse zomerkermis geldt een regime dat grotendeels maar niet geheel aansluit op de generieke eindtijden Voor dorpsfeesten met een zeer grote lokale betrokkenheid en participatie worden de eindtijden overigens verruimd Artikel 8 Geluid Voor alle evenementen geldt voor muziek als achtergrondgeluid een maximale geluidsbelasting van 70 dB A 80dB C Voor alle evenementen geldt voor muziek als inhoud het volgende Voor de grootschalige evenementen die worden gehouden op of nabij de Wijthmenerplas bedraagt de maximale geluidsbelasting 75 dB A 90 dB C De geluidsnorm voor de overige locaties zal worden bepaald op basis van de uitkomsten van de geluidsonderzoeken die worden uitgevoerd naar de locaties IJsselhallen park de Wezenlanden en de binnenstad Voor de locatie

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/beleidsregel-evenementen-in-de-openlucht (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Beleidsregel evangelisatie met geluidsversterking gemeente Zwolle 2015 | Gemeente Zwolle
  de historische binnenstad Alleen al de kleinschaligheid hiervan de monumentale uitstraling en de relatief beperkte ruimte op straten en pleinen geeft een beperking in mogelijkheden wat betreft omvang en hoeveelheid evangelisatie met geluid Daarnaast vinden er al veel evenementen plaats in de binnenstad Buiten de binnenstad zijn de artikelen 2 3 en 4 1 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening van toepassing Artikel 1 Begripsbepaling a Binnenstad het gebied omsloten door de buitenste stadsgrachten Stadsgracht Schuttevaerhaven Achtergracht b L Aeq equivalent geluidsniveau in dB A het energetisch gemiddeld geluidniveau gedurende een bepaalde beoordelingstijd uitgedrukt in dB A c dB A geluidsniveau in decibellen gemeten met een genormeerd A filter dat corrigeert voor het menselijk gehoor d dB C geluidsniveau in decibellen gemeten met een genormeerd C filter dat speciaal geschikt is voor hoge geluidsniveaus in lage frequenties bass tonen e Referentiepunt meet of rekenpunt gebruikt als positie om van daaruit voor extrapolatie het geluidniveau op een beoordelingslocatie te bepalen Artikel 2 Aangewezen pleinen De volgende locaties zijn aangewezen voor evangelisatie met geluid Grote Kerkplein Melkmarkt Rode Torenplein Nieuwe Markt e Bethlehemkerkplein Gasthuisplein Plein achter de Broeren Artikel 3 Maximum aantal ontheffingen per evangelisatiegemeente Per evangelisatiegemeente worden er maximaal vijf ontheffingen per jaar verleend Buiten de binnenstad zijn artikelen 2 3 en 4 1 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening van toepassing De historische binnenstad van Zwolle is een perfecte entourage voor het houden van diverse soorten evenementen Omdat in de binnenstad van Zwolle een scala aan evenementen gehouden worden die ook enige vorm van overlast op kunnen leveren is het belangrijk om een maximum aantal ontheffingen per evangelisatiegemeenten in te voeren Dit voorkomt dat één enkele gemeente alle mogelijkheden voor evangelisatie benut en andere e vangelisatiegemeenten het nakijken hebben Voor de locaties buiten de binnenstad is de reguliere regelgeving van de artikelen 2 3 en 4 1 6 van de APV voldoende Artikel 4 Maximum aantal ontheffingen per locatie Per locatie worden er maximaal 3 ontheffingen per jaar afgegeven Per evangelisatiegemeente mag niet tweemaal een ontheffing voor hetzelfde plein worden aangevraagd Per dag wordt aan maximaal één evangelisatiegemeente vergunning verleend De historische binnenstad van Zwolle heeft een specifiek karakter Alleen al de kleinschaligheid hiervan de monumentale uitstraling en de relatief beperkte ruimte op straten en pleinen geeft een beperking in mogelijkheden wat betreft omvang en hoeveelheid evangelisatie met geluid Daarnaast vinden er al veel evenementen plaats in de binnenstad Om tegemoet te komen aan diegene die zich in mindere mate betrokken voelen bij de evangelisatie met geluid is er besloten om een maximum per plein in te stellen Artikel 5 Tijden Donderdag tussen 16 00 20 00 uur Zaterdag tussen 10 00 14 00 uur De tijden zijn aangepast aan de tijden dat het meeste winkelende publiek in de stad aanwezig is Artikel 6 Maximaal te produceren geluid Het te produceren geluid gemeten op de dichtstbijzijnde gevel mag maximaal LAeq 65 dB A 75 dB C Voor degenen die zich in mindere mate betrokken voelen bij de evangelisatie met geluid

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/beleidsregel-evangelisatie-met-geluidsversterking-gemeente-zwolle-2015 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Beleidsregel braderieën en themamarkten gemeente Zwolle 2015 | Gemeente Zwolle
  en daarbuiten Zij horen bij de Zwolse identiteit De blauwvingerdagen worden al 40 jaar in Zwolle gehouden en horen bij de Zwolse identiteit Met de organisatie van Kunst op Zondag is al eerder afgesproken dat zij een paar maal per jaar op zondag een kunstmarkt mogen organiseren op de Nieuwe Markt Artikel 4 Regels en criteria braderieën en themamarkten Braderieën en themamarkten zijn niet toegestaan in de binnenstad van Zwolle met uitzondering van de daartoe aangewezen locaties Grote Kerkplein voor het houden van braderieën en themamarkten Nieuwe Markt voor het houden van themamarkten Voor braderieën en themamarkten buiten de binnenstad van Zwolle geldt dat die enkel gehouden worden nabij overdekte winkelcentra dan wel nabij winkelpanden Een uitzondering op ad 4 a en b geldt voor scholen of verenigingen die een braderie of themamarkt organiseren op hun terrein voor het goede doel Voor braderieën en themamarkten onder ad 4b geldt dat zij uitsluitend mogen worden georganiseerd door of namens de betreffende winkeliersvereniging dan wel de eigenaar van het betreffende winkelcentrum Er mogen op het Grote Kerkplein 6 braderieën of themamarkten per jaar plaatsvinden Er mogen op de Nieuwe Markt 4 themamarkten per jaar plaatsvinden de onder ad 3 c genoemde Kunst op Zondag niet meegerekend Iedere organisator mag maximaal 2 braderieën of themamarkten per jaar organiseren indien dezelfde rechts of natuurlijke personen verschillende handelsnamen gebruiken wordt deze beschouwd als dezelfde organisator Een braderie of themamarkt mag maximaal 1 dag duren Tijdens een braderie of themamarkt op het Grote Kerkplein geldt een minimum van 30 gevulde kramen en een maximum van 40 gevulde kramen Tijdens een themamarkt op de Nieuwe Markt geldt een minimum van 10 gevulde kramen en een maximum van 15 gevulde kramen Bij een themamarkt geldt dat tenminste 70 van de activiteiten moet bestaan uit activiteiten die verband houden met het thema Themamarkten en braderieën kunnen worden georganiseerd door zowel commerciële als niet commerciële instellingen De kramen moeten een open karakter hebben dus geen achterwand Bij het Grote Kerkplein dienen de kramen met etenswaren aan de kerkzijde te worden geplaatst De toegang tot de terrassen mag niet belemmerd worden Toelichting Er is gekozen voor het organiseren van een reguliere themamarkt of braderie op de aangewezen locaties omdat de druk op de omgeving al groot is Het maximum aantal braderieën of themamarkten per jaar per locatie is ingesteld om te voorkomen dat er teveel druk op de omgeving ontstaat voor omwonenden en winkeliers Er moet gezocht worden naar een goede balans tussen enerzijds de diverse evenementenlocaties in Zwolle als decor voor evenementen en anderzijds de zorg die de gemeente heeft voor de leefbaarheid van de bewoners van Zwolle Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de binnenstad De raad heeft in 2011 al de ambitie uitgesproken bij de top van de Nederlandse binnensteden te willen behoren De Raad heeft deze ambitie vastgelegd in hun beleid Zwolle bij de top van Nederlandse binnensteden en geeft daarbij richting aan een beter verblijfsklimaat in de binnenstad Onderdeel hiervan kan zijn om het beoogde kwaliteitsniveau in het centrumgebied bij braderieën en themamarkten te bereiken door het stellen van voorwaarden aan de locatie en invulling van de pleinen Artikel 4c is toegevoegd om te voorkomen dat het voor scholen en verenigingen niet meer mogelijk is om een braderie of themamarkt te organiseren Het Rodetorenplein is niet geschikt omdat er vaak langdurige evenementen plaatsvinden zoals de kermis ijsbaan etc Het plein Achter de Broeren biedt te weinig ruimte met het terras van Waanders en twee standplaatsen De Nieuwe markt is geschikt voor kleinschalige themamarkten Het Grote Kerkplein is uitermate geschikt voor braderieën en themamarkten Er kunnen daar maximaal 40 kramen staan Door het instellen van een maximum aantal braderieën en themamarkten per locatie en een maximum aantal dagen per jaar per locatie wordt de activiteitendruk op een locatie gereguleerd De voorwaarde over gevulde kramen is om te voorkomen dat er lege of weinig kramen opgesteld zijn Gevuld wil zeggen dat een kraam vol moet staan met goederen die verkocht gekocht kunnen worden dan wel gepresenteerd worden Lege en slecht opgestelde kramen zorgen voor een rommelige en slechte uitstraling Daarnaast moeten de bezoekers van een braderie of markt ruimte hebben om rustig rond te kijken Vanwege deze redenen is het maximum aantal gevulde kramen gesteld op 40 Bij een themamarkt is de voorwaarde gesteld dat tenminste 70 van de activiteiten moet bestaan uit activiteiten die verband houden met het thema De sfeer en uitstraling van een themamarkt kan alleen bereikt worden als tenminste 70 t van de activiteiten betrekking heeft op het thema Daar ontstaat ook het verschil met een braderie Daarnaast is het aantal kramen voor de Nieuwe Markt beperkt doordat er beduidend minder ruimte beschikbaar is Er is voor gekozen om de kramen te plaatsen zonder achterwand Hierdoor blijven de terrassen zichtbaar De kramen met etenswaren dienen op het Grote Kerkplein om reden van de aanwezige terrassen dan ook aan de kerkzijde te worden geplaatst Bij de Nieuwe Markt is het gezien de ligging omringd door terrassen niet mogelijk om de kramen met etenswaren dusdanig te plaatsen dat het niet bij de terrassen ligt De toegang tot de terrassen mag niet belemmerd worden door de aanwezigheid van de kramen Artikel 5 Vergunningaanvraag De aanvraag voor een vergunning moet worden gedaan aan de hand van het door de burgemeester vastgestelde aanvraagformulier In de vergunningaanvraag wordt er duidelijk omschreven of het gaat om een braderie of themamarkt Bij een themamarkt wordt het thema duidelijk omschreven De organisator dient tenminste zes weken van te voren een aanvraag voor een vergunning voor aanvang van de themamarkt of braderie in De organisator dient in de vergunningaanvraag het aantal standplaatsen aan te geven het aantal standplaatsen voor eet en drinkwaren en het aantal attracties Voor de beoordeling van de braderie dan wel themamarkt wordt een situatietekening op schaal met de indeling van de braderie of themamarkt gevraagd De burgemeester houdt zich het recht voor om de opstelling van de standplaatsen en speelvoorzieningen te wijzigen De organisator dient uiterlijk twee weken van te

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen-en-beleidsregels/beleidsregels/openbare-orde/beleidsregel-braderie-n-en (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Beleidsregel handhaving samenscholingsverbod voor de wijk Holtenbroek III in Zwolle | Gemeente Zwolle
  4 81 van de Algemene wet bestuursrecht beleidsregels Besluit de beleidsregel handhaving samenscholingsverbod voor de wijk Holtenbroek III in Zwolle vast te stellen Aanleiding Al geruime tijd komen groepen jongeren bij elkaar in de wijk Holtenbroek III die zorgen voor criminaliteit en overlast Dit veroorzaakt in toenemende mate ernstige overlast intimidatie geweld en andere de openbare orde bedreigende situaties De ernstige overlast en de dreigende verstoringen van de openbare orde worden vooral veroorzaakt door 3 groepen personen Het gaat hierbij om 2 criminele groepen en een hinderlijke en overlast gevende groep personen Door de verschillende incidenten die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan zoals schietpartijen gewapende overvallen ernstige overlast en andere dreigende verstoringen van de openbare orde is het gevoel van onveiligheid in de wijk Holtenbroek III verder toegenomen Tot nu toe zijn verschillende maatregelen getroffen zoals aanwijzing tot veiligheidsrisico gebied instellen van een project en wijkteam voor de wijk met een speciaal plan van aanpak die echter nog onvoldoende tot het gewenste resultaat hebben geleid Ondanks inspanningen nemen de overlast en de verstoringen van de openbare orde niet af en zijn deze niet goed beheersbaar Er hebben zich recent weer verschillende dreigende incidenten voorgedaan Bewoners en andere aanwezigen in de wijk moeten tegen dit ongewenst gedrag beschermd worden Daarom heb ik besloten tot het opstellen van deze beleidsregel waarin het samenscholingsverbod nader wordt gespecificeerd ten behoeve van een effectief optreden tegen dreigende verstoring van de openbare orde en ernstige overlast Reikwijdte specifieke bepalingen voor de wijk Holtenbroek III Op basis van het samenscholingsverbod in artikel 2 1 1 1 van de APV van Zwolle is de politie te allen tijde bevoegd op te treden tegen ongewenste samenscholing en is een ieder verplicht om een daartoe strekkend bevel van een politieambtenaar op te volgen Het is wenselijk om dit samenscholingsverbod voor de wijk Holtenbroek III verder te specificeren door het vaststellen van expliciete bepalingen Hiermee is voor een ieder duidelijk in welke gevallen strikt en intensief wordt gehandhaafd Na overleg met politie en het Openbaar Ministerie heb ik besloten het samenscholingsverbod strikt en intensief te handhaven in de wijk Holtenbroek III in de volgende gevallen Het samenscholingsverbod wordt strikt en intensief gehandhaafd in de wijk Holtenbroek III meer specifiek binnen het op de bij dit besluit horende kaart Samenscholingsverbod Holtenbroek 3 d d 23 juni 2014 binnen het met rood aangegeven gebied Dit gebied wordt begrensd door en is inclusief de volgende straten Andantepad Palestrinalaan Frobergerstraat Bachlaan Mozartlaan tot en met het gemaaltje Bachlaan Beethovenlaan en Porporastraat Het samenscholingsverbod wordt strikt en intensief gehandhaafd met ingang van 27 juni 2014 tot 1 januari 2016 De handhaving wordt beperkt tot een groep van 3 of meer personen die zich hinderlijk en of intimiderend gedragen ten opzichte van anderen die zich in dat gebied bevinden zoals bewoners ondernemers en bezoekers Van hinderlijk en of intimiderend gedrag door een groep is in elk geval sprake bij de volgende gedragingen en of situaties De groep of personen daarin neemt een dreigende intimiderende provocerende agressieve

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen-en-beleidsregels/regelingen/openbare-orde/beleidsregel-handhaving-0 (2015-12-01)
  Open archived version from archive