archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Aanwijzingsbesluit inzake toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens | Gemeente Zwolle
  en beleidsregels Beleidsregels Bestuurlijke organisatie Aanwijzingsbesluit inzake toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens Lees voor Aanwijzingsbesluit inzake toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens Zoek regelingen op overheid nl Ziet u een fout in deze regeling Meld het ons op regelgeving overheid nl Gemeente ZwolleAanwijzingsbesluit inzake toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zwolle Officiële naam regeling Aanwijzingsbesluit inzake toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens Citeertitel Aanwijzingsbesluit inzake toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens Vastgesteld door burgemeester Onderwerp bestuur en recht Eigen onderwerp bestuurlijke organisatie Opmerkingen met betrekking tot de regeling Regels t a v toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Artikel 11a van het Besluit justitiële gegevens van de Minister van Veiligheid en Justitie Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 10 12 2013 nieuwe regeling 09 12 2013 De Peperbus 18 12 2013 bb 2013 12 09 Tekst van de regeling Aanwijzingsbesluit inzake toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens Gelet op het bepaalde in artikel 11a van het Besluit justitiële gegevens van de Minister van Veiligheid en Justitie inhoudende toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens aan burgemeesters en de Landelijke Eenheid i o ten behoeve van de informatievoorziening Bestuurlijke Informatie Justitiabelen BIJ heeft de burgemeester van Zwolle besloten de volgende personen aan te wijzen als zijnde aangewezen contactpersoon voor het ontvangen van justitiële gegevens als bedoeld in artikel 11a van bovenstaand genoemd besluit Naam mr E Rada Naam mr D P van Tricht Naam S Eskens Naam E van Veen Dit besluit geldt vanaf één dag na ondertekening door de burgemeester Hiermee komt het besluit d

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen-en-beleidsregels/beleidsregels/bestuurlijke-organisatie/aanwijzingsbesluit (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Beheerregeling voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Zwolle | Gemeente Zwolle
  f richtlijnen voor de bijhouding van de basisregistratie personen Artikel 6 De informatiebeheerder adviseert het college van burgemeester en wethouders over de navolgende aspecten die voortvloeien uit deze basisregistratie te weten a persoonsinformatievoorziening b beveiliging c privacy gegevenskwaliteit personeelsaangelegenheden Artikel 7 De informatiebeheerder beslist a over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA toepassingssysteem b op verzoeken van binnengemeentelijke afnemers tot rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen en de GBA V c op verzoeken van binnengemeentelijke afnemers en derden tot het verkrijgen van gegevens uit de basisregistratie personen d op verzoeken van binnengemeentelijke afnemers tot het systematisch verkrijgen van gegevens onder systematische verkrijging wordt hier verstaan de spontane verstrekking van mutaties op gegevens hetzij elektronisch hetzij op papier mutatieberichTgeving e over het toekennen van autorisaties met betrekking tot het bepaalde in dit artikel onder b c en d Artikel 8 De informatiebeheerder ziet er op toe dat a de in deze regeling opgenomen bepalingen worden nageleefd b de behandeling en afhandeling van verzoeken om gegevensverstrekking als genoemd in artikel 6 geschiedt volgens de bepalingen uit de wet de Verordening basisregistratie personen en Wet bescherming persoonsgegevens c de bij of krachtens de wet opgelegde verplichtingen ten aanzien van inrichting en bijhouding evenals de beveiliging van de basisregistratie personen worden nageleefd d dat alle in artikel 3 lid 1 genoemde functionarissen alsmede de systeembeheerder op de hoogte zijn van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA toepassingsysteem en van de gevolgen van deze installatie e de beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit het Informatiebeveiligingsplan worden nageleefd Artikel 9 De informatiebeheerder of een op grond van artikel 3 lid 1 aangewezen functionaris neemt deel aan buitengemeentelijk overleg betreffende onderwerpen die het beheer van de basisregistratie personen aangaan Hoofdstuk 3 HET GEGEVENSBEHEER Artikel 10 1 De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor a de juistheid actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden in de basisadministratie het betreft hier de basisadministratie het beheer van documentatie op het gebied van de wet en overige regelgeving op het gebied van de basisadministratie de communicatie met de afnemers en andere houders van basisadministraties over gegevensverwerking het verwerken van complexe mutaties en correcties met betrekking tot de basisadministratie het uitzetten van richtlijnen met betrekking tot het actualiseren en corrigeren van persoonsgegevens in de basisadministratie 2 De gegevensbeheerder beslist binnen 5 werkdagen op het in behandeling nemen van een melding van een afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een in de basisadministratie opgenomen authentiek gegeven en stelt de afnemer in kennis van deze beslissing Artikel 11 De gegevensbeheerder voorziet in de behandeling van wijzigingsverzoeken als bedoeld in artikel 81 82 en 83 van de wet controlewerkzaamheden ter waarborging van de kwaliteit van de basisregistratie personen Artikel 12 De gegevensbeheerder is bevoegd in overleg met de applicatiebeheerder vanuit de in artikel 9 bedoelde verantwoordelijkheid de gegevensverwerkers aanwijzingen te geven betreffende de opname en bijhouding van gegevens in de basisadministratie Artikel 13 Periodiek wordt de inhoudelijke kwaliteit van het bestand van persoonslijsten in de basisadministratie onderworpen aan een audit door een namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen auditinstelling De gegevensbeheerder voorziet in een doorlopende kwaliteitssteekproef en de uitvoering van de daarmee samenhangende verbetermaatregelen gericht op het welslagen van de eerder vermelde audit Artikel 14 De gegevensbeheerder neemt deel aan het in artikel 4 onder e genoemde overleg Hoofdstuk 4 HET SYSTEEMBEHEER Artikel 15 De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van het toepassingssysteem Artikel 16 De systeembeheerder voorziet in a de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem b een dagelijkse back up die wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte op een andere locatie dan de ruimte waarin de GBA apparatuur is opgesteld c de technische installatie van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem d de beschikbaarheid van het toepassingssysteem overeenkomstig hetgeen daarover intern en met derden is overeengekomen Artikel 17 De systeembeheerder is bevoegd a direct maatregelen te treffen wanneer de continuïteit van het toepassingssysteem of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is hij is verplicht achteraf ter zake te rapporteren aan de informatiebeheerder b aanwijzingen te geven over beheer toepassingssystemen beheer van bestanden reconstructiemaatregelen Artikel 18 De systeembeheerder neemt deel aan het in artikel 4 onder e genoemde overleg Hoofdstuk 5 HET APPLICATIEBEHEER Het applicatiebeheer is ingevolge de samenwerking genoemd in artikel 4 gesplitst in functioneel applicatiebeheer GBA en technisch applicatiebeheer GBA Het functioneel applicatiebeheer GBA berust bij de functionarissen genoemd in bijlage 1 Het technisch applicatiebeheer GBA berust bij de functionarissen genoemd in bijlage 2 Artikel 19 De applicatiebeheerder voorziet in a een planning van periodieke gegevensverstrekkingen die op basis van het autorisatiebesluit wordt gedaan b de communicatie bij storingen in hard en software c een logboek waarin bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden d de toekenning van de autorisatieniveaus voor actualiseringen aan de gegevensverwerkers de gegevensbeheerder de applicatiebeheerder en de informatiebeheerder op grond van een besluit van de informatiebeheerder e de bijhouding van een dossier van de autorisaties die overeenkomstig artikel 6 door de informatiebeheerder zijn toegekend f het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem alsmede het testen en evalueren van nieuwe apparatuur g de beoordeling van de gevolgen van de installatie van nieuwe en of gewijzigde versies van het toepassingssysteem h de bijhouding van een verzameling van alle problemen en klachten die bij het gebruik van het toepassingssysteem ontstaan i een oplossing eventueel door inschakeling van de systeembeheerder of een derde voor de onder h genoemde problemen en klachten j de voorlichting aan de alle in artikel 3 genoemde functionarissen met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde versie van het toepassingssysteem k de coördinatie van de werkzaamheden in geval van uitwijk in overleg met de systeembeheerder l de vormgeving en inhoud van documenten die rechtstreeks aan de basisregistratie personen worden ontleend m de afhandeling van verzoeken omtrent managementgegevens n een zo spoedig mogelijke oplossing in geval van storingen binnen het toepassingssysteem zonodig door inschakeling van een derde Artikel 20 De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor a de

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/beheerregeling-voor-de-gemeentelijke-basisregistratie-personen-van-de-gemeente-zwolle (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Beleidsregel woonsituaties in Participatiewet Zwolle 2015 | Gemeente Zwolle
  geringe woonkosten hebben Naast het ontbreken van woonkosten zijn er ook uitkeringsgerechtigden die inkomsten genereren uit hun woning door verhuur of kostcontracten Deze inkomsten moeten worden verrekend met de bijstandsuitkering Deze beleidsregel bepaalt op welke wijze de gemeente Zwolle dat doet Artikel 3 Beleid Dak en thuislozen In de regel zullen daklozen en thuislozen geen kosten hebben voor het aanhouden van woonruimte De bestaanskosten dienen hierop te worden aangepast Artikel 27 van de wet biedt daartoe mogelijkheden Personen die woning bewonen zonder woonlast en Naast het kunnen delen van de algemene bestaanskosten met een ander kunnen er aanzienlijke lagere algemene bestaanskosten zijn als gevolg van het ontbreken van bepaalde kosten Bij de bijstandsverlening moet met deze lagere bestaanskosten rekening kunnen worden gehouden Van lagere bestaanskosten is sprake in geval een ander bijvoorbeeld de ex echtgenoot de woonlasten betaalt van de woning Er wordt dan een woning bewoond waaraan voor de bijstandsgerechtigde geen woonkosten zijn verbonden Het financiële voordeel van het niet verschuldigd zijn van de woonkosten rechtvaardigt een lager bedrag aan algemene bijstand Van lagere bestaanskosten als gevolg van de woonsituatie kan ook sprake zijn bij de bewoning van woning waaraan geen kosten zijn verbonden Bijvoorbeeld in het geval van krakers die met zijn tweeën een kraakpand betrekken Krakers kunnen ook met drie of meer personen in één pand verblijven De uitkering is dan ten gevolge van de kostendelersnorm dusdanig verlaagd dat verlaging wegens ontbrekende woonlasten onredelijk is Artikel 4 Bedrag van de verlaging Voor de groepen in artikel drie wordt een verlaging van 20 toegepast Dak en thuislozen die al dan niet gebruikmaken van de laagdrempelige opvang sub a en b De uitkeringssystematiek voor de doelgroep dak en thuislozen is door het college in 2012 opnieuw vastgesteld Doorstroom op de woonladder wordt gestimuleerd Daarmee kwam een einde aan de relatief hoge uitkering in de fase van de laagdrempelige opvang in vergelijking met bijstandsgerechtigden met zelfstandige woonkosten Aan een adresloze en de doelgroep die gebruikmaakt van de laagdrempelige opvang werd geen toeslag van 20 verstrekt Deze beleidslijn wordt in deze beleidsregel voortgezet door voor deze doelgroep de alleenstaande norm met 20 te verlagen Daarmee blijft de uitkering onder de Participatiewet dus op hetzelfde peil Het ontbreken van woonkosten kan niet zondermeer leiden tot een verlaging Het is aan de gemeente om zorg te dragen voor een adequaat voorzieningenniveau voor de doelgroep dak en thuislozen Bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering en dus de verlaging zal in het algemeen rekening moeten worden gehouden met de kosten die de doelgroep maakt voor de opvang Het gaat dan om de eigen bijdrage voor het gebruik van de maatschappelijke opvang Er wordt door de Zwolse organisaties voor maatschappelijke opvang verschillende bedragen gehanteerd voor de eigen bijdragen De eigen bijdrage voor de laagdrempelige opvang is bij het Leger des Heils 270 p m en bij RIBW de Herberg 201 p m bedragen per 01 07 2014 De eigen bijdrage bestaat grofweg uit een 2 componenten verblijfskosten en voedsel zogenaamde bed bad en

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/beleidsregel-woonsituaties-in-participatiewet-zwolle-2015 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Besluit Jeugdhulp Gemeente Zwolle 2015 | Gemeente Zwolle
  voor de duur van het onderzoek en in afwachting van de eventuele beschikking op de eventuele reguliere aanvraag HOOFDSTUK 3 HOOGTE EN TARIEVEN JEUGDHULP Artikel 9 Hoogte en Tarieven jeugdhulp 1 De uur tarieven voor jeugdhulp in natura worden bepaald op basis van door de gemeente afgesloten inkoopcontracten 2 De vaststelling van een pgb ten aanzien van jeugdhulp vindt plaats in de vorm van een bedrag per eenheid en is een afgeleide van het vastgestelde tarief van zorg in natura 3 Voor alle vormen van ondersteuning waarbij een uurtarief geldt zijn de volgende tarieven van toepassing Het pgb tarief voor de inzet van professionele hulp bedraagt ten hoogste de kostprijs van de goedkoopst adequate voorziening in natura Ondersteuning door een aanbieder die de op de sector van toepassing zijnde cao en daarbij behorende kwaliteitsstandaarden hanteert maximaal 100 goedkoopst adequate ZIN tarief Ondersteuning door andere organisaties of hulpverleners zoals ZZP ers maximaal 80 van goedkoopst adequate ZIN tarief Ondersteuning uit het sociaal netwerk een maximum tarief van 20 per uur 4 Wanneer een potentiële budgethouder met het pgb een individuele voorziening wil bekostigen die meer kost dan het pgb dat wordt toegekend dan komen de meerkosten voor rekening van de budgethouder HOOFDSTUK 4 BEKWAAMHEID AANVRAGER EN VERANTWOORDING PGB Artikel 10 Bekwaamheid van de aanvrager De inzet van een pgb vereist in ieder geval inzicht en verantwoordelijkheid op meerdere gebieden Overwegende bezwaren zijn er als er een vermoeden is dat de belanghebbende als budgethouder problemen zal hebben met het omgaan met een pgb De situaties waarbij het risico groot is dat het pgb niet besteed wordt aan het daarvoor bestemde doel zijn de belanghebbende handelingsonbekwaam is de belanghebbende heeft als gevolg van dementie een verstandelijke handicap of ernstige psychische problemen onvoldoende inzicht in de eigen situatie er sprake van verslavingsproblematiek is er sprake van schuldenproblematiek is er eerder misbruik gemaakt is van het pgb eerder sprake is geweest van fraude de belanghebbende een zodanig progressief ziektebeeld heeft waardoor te verwachten is dat de voorziening niet langdurig adequaat is dan wordt de voorziening in natura verstrekt Bovenstaande opsomming is niet limitatief Er kunnen andere situaties denkbaar zijn waarin het verstrekken van een pgb niet gewenst is In deze situaties kan een pgb worden geweigerd Om een pgb af te wijzen op overwegende bezwaren moet er enige feitelijke onderbouwing zijn op grond waarvan afgewezen kan worden Dit kan een medische onderbouwing zijn maar ook het aantonen van schulden of eerder misbruik De onderbouwing wordt in de beschikking vermeld Tot slot kan het college een pgb weigeren indien aan het gezin in de afgelopen drie jaren voorafgaand aan de datum van het gesprek een pgb is verleend en waarbij door het gezin niet is voldaan aan de voorwaarden van het pgb voor zover dit is bedoeld voor begeleidings of administratiekosten in verband met het pgb Artikel 11 Verantwoording pgb 1 De persoon die een persoonsgebonden budget ontvangt bewaart gedurende een periode van vijf jaar de originele betaalbewijzen van alle tot het bestedingsdoel van het pgb behorende diensten 2 Deze gegevens worden op verzoek van de gemeente door de persoon aan wie het pgb is toegekend danwel diens wettelijke vertegenwoordiger binnen een termijn van 20 werkdagen aangeleverd nadat de gemeente hierom vraagt HOOFDSTUK 5 WIJZIGINGEN DOORGEVEN Artikel 12 Wijzigingen doorgeven Onverminderd artikel 13 van de Verordening doen een jongere of zijn ouders op verzoek of onverwijld uit eigen beweging binnen één 1 week aan het college mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hun redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van een beslissing aangaande een individuele voorziening In specifieke situaties waarin redelijkerwijs duidelijk is dat de informatie of medewerking niet binnen één week is te leveren kan een afwijkende termijn gesteld worden HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN Artikel 13 Inwerkingtreding Dit besluit treedt gelijktijdig in werking met de Verordening Jeugdhulp Gemeente Zwolle 2015 Artikel 14 Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als Besluit Jeugdhulp Gemeente Zwolle 2015 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BESLUIT JEUGDHULP GEMEENTE ZWOLLE 2015 Inleiding Naast een Verordening Jeugdhulp gemeente Zwolle 2015 is er ook een Zwols Besluit Jeugdhulp 2015 In dit besluit zijn alle bedragen bij elkaar gebracht die op basis van de verordening moeten worden vastgesteld Daarnaast zijn regels gegeven waarvoor de verordening een delegatiebepaling voor het college bevat over vorm of inhoud van de voorziening In dit besluit worden nadere regels gesteld over bepalingen met betrekking tot een individuele voorziening in natura en pgb het vaststellen van de hoogte van een pgb de bekwaamheid van de aanvrager en verantwoording pgb Daarnaast is een artikel over wijzigingen doorgeven opgenomen Aan het einde van het besluit komen de inwerkingtreding en citeertitel aan bod HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1 Begrippen In dit artikel worden drie begrippen omschreven en de context van alle andere begrippen geduid HOOFDSTUK 2 ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT EEN INDIVIDUELE VOORZIENING IN NATURA EN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PGB Artikel 2 Gecontracteerde aanbieders In dit artikel wordt gesteld dat cliënten keuzevrijheid hebben wanneer het college meerdere aanbieders heeft gecontracteerd voor het leveren van een individuele voorziening in natura Wanneer aan de voorwaarden voor toekenning van een pgb is voldaan kan de cliënt met een pgb naar een andere aanbieder Artikel 3 Financiële uitvoering Dit artikel regelt dat het de SVB een aantal wettelijke vereisten vanuit de Jeugdwet uitvoert Artikel 4 Beëindiging pgb en individuele voorziening in natura Dit artikel bepaald in welke situaties een pgb of voorziening in natura tijdens de toekenningsperiode beëindigd wordt Artikel 5 Bestedingsmogelijkheden pgb Dit artikel geeft aan welke mogelijkheden er zijn voor de besteding van een pgb naast de kosten van directe hulpverlening De gemeente Zwolle heeft een Vergoedingenlijst Persoonsgebonden budget opgesteld die per 1 januari 2015 wordt gehanteerd Deze lijst bestaat uit een overzicht met onderwerpen waarbij staat of en zo ja onder welke voorwaarden die vanuit het pgb vergoed kunnen worden Deze lijst is geen limitatieve opsomming komt een onderwerp niet op de lijst voor dan betekent dit niet dat het wel of niet uit het pgb gefinancierd mag worden Er is over het onderwerp

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/besluit-jeugdhulp-gemeente-zwolle-2015 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zwolle 2015 | Gemeente Zwolle
  en beleidsregels Leges Verordeningen Beleidsregels Administratie Algemene subsidieverordening Belastingen en heffingen Bestuurlijke organisatie Economische zaken Maatschappelijke zorg en welzijn Milieu Onderwijs Openbare gezondheid zedelijkheid en veiligheid Openbare orde Ruimtelijke ordening Verkeer vervoer en wegen Volkshuisvesting Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bestuur Verordeningen en beleidsregels Beleidsregels Maatschappelijke zorg en welzijn Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zwolle 2015 Lees voor Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zwolle 2015 Zoek regelingen op overheid nl Ziet u een fout in deze regeling Meld het ons op regelgeving overheid nl Gemeente ZwolleBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zwolle 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zwolle Officiële naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zwolle 2015 Citeertitel Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zwolle 2015 Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn Eigen onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn Opmerkingen met betrekking tot de regeling Wat zijn de regels t a v het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zwolle Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zwolle 2015 artikelen 7 1 7 8 8 en 10 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd gedelegeerde regelgeving Geen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 01 01 2015 nieuwe regeling 16 12 2014 Gemeenteblad 29 12 2014 cb 2014 12 16 Tekst van de regeling De volledige tekst van dit besluit is te vinden op regelgeving overheid nl Tags Regelingen maatschappelijke zorg en welzijn Delen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Leges Verordeningen Beleidsregels Administratie Algemene subsidieverordening Belastingen en heffingen Bestuurlijke organisatie Economische zaken Maatschappelijke zorg en

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen-en-beleidsregels/beleidsregels/maatschappelijke-zorg-en-welzijn/besluit (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Debiteurenplan Sozawe Gemeente Zwolle 2013 | Gemeente Zwolle
  Leges Verordeningen Beleidsregels Administratie Algemene subsidieverordening Belastingen en heffingen Bestuurlijke organisatie Economische zaken Maatschappelijke zorg en welzijn Milieu Onderwijs Openbare gezondheid zedelijkheid en veiligheid Openbare orde Ruimtelijke ordening Verkeer vervoer en wegen Volkshuisvesting Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bestuur Verordeningen en beleidsregels Beleidsregels Maatschappelijke zorg en welzijn Debiteurenplan Sozawe Gemeente Zwolle 2013 Lees voor Debiteurenplan Sozawe Gemeente Zwolle 2013 Zoek regelingen op overheid nl Ziet u een fout in deze regeling Meld het ons op regelgeving overheid nl Gemeente ZwolleDebiteurenplan Sozawe Gemeente Zwolle 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zwolle Officiële naam regeling Debiteurenplan Sozawe Gemeente Zwolle 2013 Citeertitel Debiteurenplan Sozawe Gemeente Zwolle 2013 Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn Eigen onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn Opmerkingen met betrekking tot de regeling Regels ten aanzien van terugvordering uitkering op grond van Wet Werk en Bijstand beleidsregel Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd artikel 54 en 58 60 Wet Werk en Bijstand Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten Wet BUIG Wet aanscherping handhavine en sanctiebeleid SZW wetten Wet aanscherping Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 04 07 2013 nieuwe regeling 25 06 2013 De Peperbus 3 juli 2013 cb 2013 06 25 Tekst van de regeling Debiteurenplan Gemeente Zwolle 2013 Debiteurenplan Sozawe gemeente Zwolle 2013 Klik hier om het document te downloaden Tags Regelingen maatschappelijke zorg en welzijn Delen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Leges Verordeningen Beleidsregels Administratie Algemene subsidieverordening Belastingen en heffingen Bestuurlijke organisatie Economische zaken Maatschappelijke

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/debiteurenplan-sozawe-gemeente-zwolle-2013 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Beleidsregel bijzondere bijstand voor kosten kinderopvang i.v.m. sociaal medische indicatie en ouderbijdrage voor de doelgroep studenten | Gemeente Zwolle
  WK Eind 2011 heeft de raad besloten om de verordening kinderopvang SMI aan te passen Hiervoor waren 2 aanleidingen kostenoverschrijding en onvoldoende effectiviteit m b t de inzet van de middelen De raad heeft gekozen voor het uitgangspunt om te komen van het recht op een vergoeding naar het recht op de juiste ondersteuning Dit uitgangspunt is nader uitgewerkt in 2012 door gebruik te maken van de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin CJG in het kader van 1 gezin 1 plan en 1 regisseur Per 01 01 2013 wijzigt de wet kinderopvang De gemeentelijke voet van de kinderopvangtoeslag vo or de gemeentelijke doelgroepen wordt overgeheveld naar de Belastingdienst De verordeningplicht komt hiermee te vervallen en de 2 bestaande verordeningen kunnen per 01 01 2013 worden ingetrokken Gemeenten kunnen zelf beleid vaststellen m b t Kinderopvang SMI en de ouderbijdrage kinderopvang voor de gemeentelijke doelgroepen studenten tienermoeders verplichte inburgeraars en uitkeringsgerechtigden met een voorziening gericht op arbeid In deze beleidsregel wordt het beleid vastgelegd voor kinderopvang SMI en voor het vergoeden van ouderbijdrage voor studenten die studiefinanciering ontvangen Voor de overige doelgroepen vindt vergoeding van de eigen bijdrage plaats o g v het participatiebudget Dit wordt vastgelegd in het uitvoeringsbesluit in het kader van de participatieverordening Voor de ouderbijdrage van de gemeentelijke doelgroepen geldt in het algemeen het uitgangspunt dat deze kosten worden vergoed ter bevordering van arbeidsparticipatie en het bekorten van de uitkeringsduur Door het compenseren van de ouderbijdrage wordt terugval op de participatieladder voorkomen De doelgroep Deze beleidsregel omvat 2 doelgroepen gezinnen met kinderopvang i v m sociaal medische indicatie SMI en studenten met een ouderbijdrage kinderopvang 2 1 Kinderopvang SMI De doelgroep bestaat uit gezinnen waar sprake is van sociaal medisch problematiek en waar kinderopvang noodzakelijk is ter ondersteuning van het vinden van een oplossing van deze problematiek Daarbij kan het gaan om sociaal medische problemen bij de ouders en de kinderen of een combinatie van beide Bij sociaal medische problemen moet worden gedacht aan lichamelijke verstandelijke en psychische beperkingen die kinderopvang noodzakelijk maken Ook in situaties waar de ontwikkeling van kinderen wordt bedreigd en waar geen andere voorzieningen kunnen worden ingezet is een vergoeding mogelijk 2 2 Studenten Een student heeft recht op de kinderopvangtoeslag wanneer de ouder is ingeschreven bij een school of instelling Of de student daadwerkelijk studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangt is niet van belang De compensatie van de ouderbijdrage is bedoeld om te voorkomen dat een ouder vroegtijdig zijn studie moet afbreken a g v deze kosten en hierdoor mogelijk uitkeringsafhankelijk wordt De aanvraagprocedure 3 1 Kinderopvang SMI Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor de kosten kinderopvang SMI is een gezinsplan noodzakelijk waarin vermeld staat hoe de ondersteuning wordt georganiseerd en voor welke duur en omvang kinderopvang noodzakelijk is Het gezinsplan vermeld t ook van welke voorliggende voorzieningen mogelijk gebruik t kan worden Voorbeelden van voorliggende voorzieningen zijn Informele kinderopvang opvang door buurt familie mantelzorg Peuterspeelzaalwerk Medisch dagverblijf Reguliere kinderopvang i v m volgen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/beleidsregel-bijzondere-bijstand-voor-kosten-kinderopvang-ivm-sociaal-medische-indicatie (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Uitvoeringsbesluit begraafplaats Kranenburg en Meppelerstraatweg. | Gemeente Zwolle
  worden vrijgelaten Het gedenkteken wordt op circa 1 80 meter vanaf de rand van het betreffende pad op het graf geplaatst in de rooilijn met de reeds geplaatste gedenktekens in die rij 2 BOSGEDEELTE Artikel 13 Op een graf mag een staand of liggend gedenkteken worden geplaatst Bij keuze voor een liggend gedenkteken mogen op één graf maximaal twee liggende gedenktekens worden geplaatst Alleen het gebruik van natuursteen is toegestaan Het polijsten van het gedenkteken is niet toegestaan Het zoeten is toegestaan voor een gedenkteken van hardsteen tot korrelgrootte 500 mm voor een gedenkteken van ander natuursteen tot korrelgrootte 220 mm Het gebruik van een voetstuk of roef is niet toegestaan Het aanbrengen van een foto op het gedenkteken is niet toegestaan tenzij de afbeelding in het gedenkteken is geëtst Het aanbrengen van een voorwerp op het gedenkteken is toegestaan mits de afmetingen van het voorwerp maximaal 20 cm breed x maximaal 30 cm hoog x maximaal 5 cm dik zijn Het voorwerp moet deugdelijk op het gedenkteken worden aangebracht waarbij de randen van het gedenkteken 10 cm worden vrijgelaten Het gedenkteken wordt op minimaal 50 cm afstand vanaf de rand van het betreffende pad op het graf geplaatst Artikel 14 Maatvoering gedenkteken particulier graf Staand gedenkteken hoogte maximaal 90 cm x breedte maximaal 65 cm x 10 15 cm dik Bij een afwijkende vorm mag het gedenkteken in plaats van de voorgeschreven dikte maximaal 50 cm diep zijn waarbij een voorliggend deel niet is toegestaan Liggend gedenkteken lengte maximaal 110 cm x breedte maximaal 65 cm x hoogte maximaal 40 cm Bij twee liggende gedenktekens mag de totale lengte niet langer dan 110 cm zijn De hoogte wordt gerekend vanaf het maaiveld 3 HAGENPARK Artikel 15 Op een graf mag een staand of liggend gedenkteken worden geplaatst Bij een keuze voor een liggend gedenkteken mogen op één graf maximaal twee liggende gedenktekens worden geplaatst Het is toegestaan 50 van de voorzijde van het gedenkteken te polijsten Het gebruik van een voetstuk of roef is niet toegestaan Het aanbrengen van een foto op het gedenkteken is niet toegestaan tenzij de afbeelding in het gedenkteken is geëtst Het gedenkteken wordt op minimaal 50 cm afstand vanaf de rand van het betreffende pad op het graf geplaatst Artikel 16 Maatvoering gedenkteken particulier graf Staand gedenkteken hoogte maximaal 90 cm x breedte maximaal 65 cm x ingeval van natuursteen 10 15 cm dik Bij een afwijkende vorm of ander materiaalgebruik mag het gedenkteken in plaats van de voorgeschreven dikte maximaal 50 cm diep zijn waarbij een voorliggend deel niet is toegestaan Liggend gedenkteken lengte maximaal 110 cm x breedte maximaal 65 cm x hoogte maximaal 40 cm Bij twee liggende gedenktekens mag de totale lengte niet langer dan 110cm zijn De hoogte wordt gerekend vanaf het maaiveld 3A Islamitisch gedeelte Hagenpark Artikel 17 Op een graf mag een staand of liggend gedenkteken worden geplaatst Bij een keuze voor een liggend gedenkteken mogen op één graf maximaal twee liggende gedenktekens worden geplaatst Het is toegestaan 50 van de voorzijde van het gedenkteken te polijsten Het gebruik van een voetstuk of roef is niet toegestaan Het aanbrengen van een foto op het gedenkteken is niet toegestaan tenzij de afbeelding in het gedenkteken is geëtst Het gedenkteken wordt op minimaal 50 cm afstand vanaf de rand van het betreffende pad op het graf geplaatst Omranding van natuursteen om het graf is toegestaan waarbij geen fundering binnen de omranding is toegestaan De combinatie van een liggend gedenkteken met omranding is niet toegestaan Binnen de omranding is uitsluitend beplanting aangebracht door de gemeente toegestaan Artikel 17A Maatvoering gedenkteken particulier graf Staand gedenkteken hoogte maximaal 90 cm x breedte maximaal 65 cm x ingeval van natuursteen 10 15 cm dik Bij een afwijkende vorm of ander materiaalsoort mag het gedenkteken in plaats van de voorgeschreven dikte maximaal 50 cm diep zijn waarbij een voorliggend deel niet is toegestaan Liggend gedenkteken lengte maximaal 110 cm x breedte maximaal 65 cm x hoogte maximaal 40 cm Bij twee liggende gedenktekens mag de totale lengte niet langer dan 110 cm zijn De hoogte wordt gerekend vanaf het maaiveld Artikel 17B Maatvoering van de omranding lange omranding strekkende lengte 190 cm x strekkende breedte 90 cm waarbij elke band 10 cm breed x 6 cm dik is korte omranding strekkende lengte 100 cm x strekkende breedte 65 cm waarbij elke band 10 cm breed x 6 cm dik is Het polijsten van de omranding is niet toegestaan Het zoeten is toegestaan voor omranding van hardsteen tot korrelgrootte 500 mm voor omranding van ander natuursteen tot korrelgrootte 220 mm 4 PARNASSUSBERG Artikel 18 Op een graf mag een staand of liggend gedenkteken worden geplaatst Het is toegestaan een foto op het gedenkteken aan te brengen Het aanbrengen van een voorwerp op het gedenkteken is toegestaan mits de afmetingen van het voorwerp maximaal 20 cm breed x maximaal 30 cm hoog x maximaal 5 cm dik zijn Het voorwerp moet deugdelijk op het gedenkteken worden aangebracht waarbij de randen van het gedenkteken 10 cm worden vrijgelaten Het is toegestaan 50 van de voorzijde van het gedenkteken te polijsten Het gedenkteken wordt op minimaal 50 cm afstand vanaf de rand van het betreffende pad op het graf geplaatst Omranding van natuursteen om het graf is toegestaan in de rijen H tot en met M waarbij geen fundering binnen de omranding is toegestaan De combinatie van een liggend gedenkteken met omranding is niet toegestaan Binnen de omranding is uitsluitend beplanting aangebracht door de gemeente toegestaan Artikel 19 Maatvoering gedenkteken particulier graf Staand gedenkteken hoogte maximaal 90 cm x breedte maximaal 65 cm x ingeval van natuursteen 10 15 cm dik Bij een afwijkende vorm of ander materiaalgebruik mag het gedenkteken in plaats van de voorgeschreven dikte maximaal 50 cm diep zijn waarbij een voorliggend deel niet is toegestaan Liggend gedenkteken lengte maximaal 110 cm x breedte maximaal 65 cm x hoogte maximaal 40 cm De hoogte wordt gerekend vanaf het maaiveld Artikel 20 Maatvoering van de omranding lange omranding strekkende lengte 190 cm x strekkende breedte 90 cm waarbij elke band 10 cm breed x 6 cm dik is korte omranding strekkende lengte 100 cm x strekkende breedte 65 cm waarbij elke band 10 cm breed x 6 cm dik is Het polijsten van de omranding is niet toegestaan Het zoeten is toegestaan voor omranding van hardsteen tot korrelgrootte 500 mm voor omranding van ander natuursteen tot korrelgrootte 220 mm 5 GALERIJGRAVEN Artikel 21 Op de sluitsteen mogen opliggende of ingegraveerde belettering en symbolen worden aangebracht De gravering mag daarbij maximaal 3 mm diep zijn Het aanbrengen van een foto op de sluitsteen is toegestaan mits de foto een maximale afmeting heeft van 12 cm hoog x 9 cm breed of een doorsnede van maximaal 12 cm Het geheel polijsten van de sluitsteen is toegestaan Het plaatsen van losse voorwerpen voor het galerijgraf is niet toegestaan Het aanbrengen van voorwerpen op de sluitsteen is toegestaan onder de volgende voorwaarden afmeting maximaal 20 cm hoog maximaal 10 cm breed en maximaal 10 cm diep bevestiging bevestiging van het voorwerp op de sluitplaat moet op minimaal twee punten met aan de achterzijde van de sluitplaat een borgmoer plaats van bevestiging het gehele voorwerp inclusief toebehoren moet binnen de kaders van de sluitplaat blijven Artikel 21A Op het kunstwerk mag uitsluitend het door de gemeente Zwolle beschikbaar gestelde bordje worden aangebracht De tekst en afbeelding worden gegraveerd waarbij de tekst en afbeelding niet mogen worden ingekleurd Voor de tekst is het lettertype DIN 6776 grootte 16 punten of 22 punten verplicht De tekst en afbeelding worden bij voorkeur symmetrisch vanuit het midden van het bordje aangebracht De tekst en afbeelding worden bij voorkeur symmetrisch vanuit het midden van het bordje aangebracht Binnen een rand van 1 cm aan de lange zijde en 3 cm aan de korte zijde mag op het bordje geen tekst of afbeelding worden aangebracht In de cirkel waarin het kunstwerk is geplaatst mogen uitsluitend losse bloemen worden gelegd 6 ISLAMITISCH VELD Artikel 22 Op een graf mag een staand of liggend gedenkteken worden geplaatst Het is toegestaan een foto op het gedenkteken aan te brengen Het aanbrengen van een voorwerp op het gedenkteken is toegestaan mits de afmetingen van het voorwerp maximaal 20 cm breed x maximaal 30 cm hoog x maximaal 5 cm dik zijn Het voorwerp moet deugdelijk op het gedenkteken worden aangebracht waarbij de randen van het gedenkteken 10 cm worden vrijgelaten Het is toegestaan 50 van de voorzijde van het gedenkteken te polijsten Het gedenkteken wordt op minimaal 50 cm afstand vanaf de rand het betreffende pad op het graf geplaatst Omranding van natuursteen om het graf is bij een staand gedenkteken toegestaan waarbij geen fundering binnen de omranding is toegestaan De combinatie van een liggend gedenkteken met omranding is niet toegestaan Binnen de omranding is uitsluitend beplanting aangebracht door de gemeente toegestaan Artikel 23 Maatvoering gedenkteken particulier graf Staand gedenkteken hoogte maximaal 90 cm x breedte maximaal 65 cm x ingeval van natuursteen 10 15 cm dik Bij een afwijkende vorm of ander materiaalgebruik mag het gedenkteken in plaats van de voorgeschreven dikte maximaal 50 cm diep zijn waarbij een voorliggend deel niet is toegestaan Liggend gedenkteken lengte maximaal 110 cm x breedte maximaal 65 cm x hoogte maximaal 40 cm De hoogte wordt gerekend vanaf het maaiveld Artikel 24 Maatvoering van de omranding lange omranding strekkende lengte 190 cm x strekkende breedte 90 cm waarbij elke band 10 cm breed x 6 cm dik is korte omranding strekkende lengte 100 cm x strekkende breedte 65 cm waarbij elke band 10 cm breed x 6 cm dik is Het polijsten van de omranding is niet toegestaan Het zoeten is toegestaan voor omranding van hardsteen tot korrelgrootte 500 mm voor omranding van ander natuursteen tot korrelgrootte 220 mm 7 CHINESE BEGRAAFPLAATS Artikel 24A Het is verplicht het gedenkteken door een erkende steenhouwerij aangesloten bij de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven te laten plaatsen of te laten verwijderen Het is verplicht de steenhouwerij te laten zorgen voor een behoorlijke stand en ligging van het gedenkteken Het gedenkteken moet een deugdelijke constructie hebben waarbij het mogelijk is het gedenkteken in delen te plaatsen of te verwijderen De fundering van het gedenkteken bestaat uit een gewapende voorgestorte betonconstructie met voldoende draagvermogen Op elke hoek van de fundering wordt een stalen stiep met een lengte van minimaal 2 50 meter geplaatst Indien het gedenkteken over drie of vier graven aaneengesloten is worden extra stiepen geplaatst zoals aangegeven op de tekening in de bijlage Tekeningen plaats stiepen a Indien een grafkelder in het graf is geplaatst worden de stalen stiepen onder elke hoek van de grafkelder geplaatst b De bovenzijde van de grafkelder wordt 40 cm onder maaiveld geplaatst In afwijking van artikel 2 lid 3 is het toegestaan een dekplaat te plaatsen Indien uitsluitend een staand gedenkteken op het graf is geplaatst wordt het graf tot 50 cm voor het gedenkteken aangeplant met vaste beplanting Het resterende gedeelte wordt met gras bedekt Voor de urnenmuur is artikel 11 van toepassing In afwijking van artikel 11 lid 2 onder d mag de sluitsteen volledig gepolijst zijn Artikel 24B Binnen de afmetingen geldt een vrije modellering waarbij het is toegestaan objecten te plaatsen mits op deugdelijke wijze aan het gedenkteken verbonden Maximale afmetingen gedenkteken 200 cm diep 150 cm hoog 100 cm breed breedte bij twee aaneengesloten graven maximaal 250 cm drie aaneengesloten graven maximaal 400 cm vier aaneengesloten graven maximaal 550 cm 3 De dikte van het gebruikte materiaal moet dusdanig zijn dat breuk onder normale omstandigheden niet mogelijk is HOOFDSTUK IV BEPALINGEN BEGRAAFPLAATS MEPPELERSTRAATWEG Artikel 25 1 Het plaatsen van een gedenkteken op een bestaand graf is niet toegestaan 2 Het vervangen of restaureren van een bestaand gedenkteken of uitbreiding van het opschrift of de inscriptie is wel toegestaan Artikel 26 Bij het vervangen van een gedenkteken op de particulier graf gelden de volgende maatvoeringen Staand gedenkteken hoogte maximaal 140 cm en minimaal 80 cm x 8 12 cm dik De hoogte wordt gerekend vanaf het maaiveld De breedte is afhankelijk van de volgende indeling vakken 1H 1J 1K 2C 2L 2S 2V 3K 3M 3R 3T 3U 4N 4P 4Q 4V 4W 4Y en 4Z 85 cm breed vakken 1A 1B en 3A 80 cm breed vakken 2D 3E en 4F 75 cm breed Liggend gedenkteken lengte maximaal 185 cm en minimaal 60 cm x 8 12 cm dik De breedte is gelijk aan de breedte van een staande steen met bijbehorende indeling als bedoeld in het voorgaande lid Het plaatsen van een voetstuk bij een staand gedenkteken is toegestaan Daarbij is de maximale hoogte van het gedenkteken inclusief het voetstuk HOOFDSTUK V SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN Artikel 27 Gedenktekens die al geplaatst zijn voor de inwerkingtreding van deze voorschriften of waarvoor voor de inwerkingtreding vergunning was verleend en die afwijken van de bepalingen in deze voorschriften mogen geplaatst blijven respectievelijk geplaatst worden Men kan hieraan geen rechten ontlenen voor nog aan te vragen vergunningen tot het plaatsen van een gedenkteken Artikel 28 De beheerder kan conform de bepalingen in artikel 27 van de Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen een gedenkteken direct verwijderen Artikel 29 Deze voorschriften treden in werking op 1 januari 2011 Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als Uitvoeringsbesluit begraafplaats Kranenburg en Meppelerstraatweg TOELICHTING UITVOERINGSBESLUIT BEGRAAFPLAATS KRANENBURG EN MEPPELERSTRAATWEG Artikel 1 De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbrengen van beplanting en het onderhoud van het graf waarbij rekening wordt gehouden met het ecologisch beleid Op deze wijze zorgt de gemeente voor een duidelijke eenheid in het beheer en komt de uitstraling van de begraafplaats ten goede komt Het is niet toegestaan zelf beplanting op het graf aanbrengen Als de rechthebbende of belanghebbende niet tevreden is over de aangebrachte beplanting kunnen ze in overleg met de beheerder andere aangeboden beplanting op het graf laten aanbrengen Voor het onderhoud van het graf betaalt de rechthebbende jaarlijks een onderhoudsbijdrage Artikel 2 Het is niet verplicht een gedenkteken te plaatsen Het graf wordt dan geheel van beplanting voorzien Het graf voorzien van losse materialen zoals grind kiezels boomschors e d is niet toegestaan Deze materialen gaan ten koste van de vaste beplanting en belemmeren het onderhoud van het graf Ook geeft dit de begraafplaats een rommelige uitstraling Het gedenkteken moet vorst en breukbestendig en een bepaalde gebruiksduur hebben Daarom mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt Omdat de grafrusttermijn 10 jaar is wordt de minimale gebruiksduur ook op 10 jaar gesteld Er is soms behoefte een oud gedenkteken te vervangen voor een soortgelijk gedenkteken Dit is mogelijk ondanks dat het gedenkteken niet conform de geldende regelgeving is Uiteraard geldt deze bepaling niet na heruitgifte van een graf Artikel 3 Losse voorwerpen op een graf zijn niet wenselijk Ze belemmeren het onderhoud van het graf zijn diefstalgevoelig en geven de begraafplaats een rommelige uitstraling Daarnaast brengen glas en andere makkelijk breekbare voorwerpen een veiligheidsrisico met zich mee Het plaatsen van lantarentjes windmolens e d op een graf heeft breed ingang gevonden Een absoluut verbod past daarom niet meer in de huidige tijd Het is daarom toegestaan voor een periode van maximaal 5 jaar losse voorwerpen die geen deel uitmaken van het gedenkteken op het graf te plaatsen Ter voorkoming dat men gereedschappen en andere onderhoudsartikelen bij het graf bewaart mag de beheerder deze voorwerpen zonder vooraankondiging van een graf verwijderen De beheerder bewaart deze en andere verwijderde voorwerpen geen bloemen en beplanting gedurende een redelijke termijn Als geconstateerd wordt dat een los voorwerp op het graf is geplaatst dat niet voldoet aan de regeling wordt de rechthebbende aangeschreven met het verzoek het voorwerp binnen een redelijke termijn te verwijderen Als hierop niet wordt gereageerd verwijdert de beheerder het voorwerp en neemt het een redelijke termijn in bewaring Artikel 4 Door het aanbrengen van het grafnummer op gelijke hoogte in de linkerzijkant van het gedenkteken wordt de vindbaarheid van een graf vergemakkelijkt Werkzaamheden aan een gedenkteken kunnen de bedrijfsvoering van de begraafplaats belemmeren Daarom mogen op de begraafplaats werkzaamheden aan een gedenkteken alleen met toestemming worden verricht In verband met het ecologisch beleid mag men op de begraafplaats het gedenkteken alleen met water en een borstel schoonmaken Artikel 5 Om schade aan het gedenkteken of volgschade te voorkomen moet het gedenkteken een deugdelijke constructie en fundering hebben Afhankelijk van het soort gedenkteken kan de fundering een voorgestorte betonfundering of keepstuk zijn Artikel 6 t m 9 Voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken is een vergunning van burgemeester en wethouders nodig De rechthebbende of belanghebbende als het een algemeen graf betreft vraagt deze vergunning aan Voor de uitbreiding van een opschrift of inscriptie van een bestaand gedenkteken of sluitsteen is geen vergunning nodig Uiteraard is wel voor het verwijderen en her plaatsen van het gedenkteken vooraf toestemming van de beheerder nodig Om overzicht op de verleende vergunningen te houden moet het gedenkteken binnen één jaar na de datum van verlening van de vergunning zijn geplaatst Artikel 10 In een algemeen graf kunnen maximaal drie overledenen worden begraven Voor elke overledene is er de mogelijkheid tot het plaatsen van een gedenkteken Dit gedenkteken moet daarom aan de voorgeschreven afmeting voldoen De voorschriften zoals die gelden voor het gedeelte waar zich het algemene graf bevindt gelden ook voor de uitvoering van het algemene gedenkteken Artikel 11 In een open nis is het gebruik van een sierurn vanuit esthetisch oogpunt verplicht Ter voorkoming van diefstal moet de urn deugdelijk in de nis worden bevestigd Vanwege de geringe afmetingen van de sluitplaat mogen er geen voorwerpen behalve een foto op worden aangebracht Artikel 12 Het Parkgedeelte van de begraafplaats Kranenburg is het oudste gedeelte Bij de eerste uitgifte van deze graven werd een klassensysteem gehanteerd dat gevolgen had voor de afmetingen van de graven Bij de heruitgifte van deze graven wordt hiermee nog steeds rekening gehouden omdat het praktisch gezien onmogelijk is om tot uniforme afmetingen van de graven te komen Om het oorspronkelijke karakter van dit gedeelte te behouden gelden strikte voorwaarden voor

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/uitvoeringsbesluit-begraafplaats-kranenburg-en-meppelerstraatweg-2 (2015-12-01)
  Open archived version from archive •