archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Beleid bijzondere begraafplaatsen op eigen grond | Gemeente Zwolle
  aanvragen van particulieren om een bijzondere begraafplaats op eigen grond voor enkele personen te realiseren worden beoordeeld Bovendien wordt precedentwerking hiermee voorkomen Toetsingskader Het toetsingskader wordt gevormd door de Wet op de lijkbezorging Wlb Besluit op de lijkbezorging inspectierichtlijn Wlb en de Wet ruimtelijke ordening Wro Deze wettelijke voorschriften hebben voornamelijk betrekking op de technische aspecten voor het aanleggen van een bijzondere begraafplaats Voor de afweging van het algemeen belang en het belang van de aanvrager worden gemeentelijk randvoorwaarden opgesteld Wet ruimtelijke ordening Wro Op grond van artikel 40 Wlb wijst de gemeenteraad grond aan als begraafplaats Tussen de eigenaar van de grond en de gemeenteraad moet overeenstemming bestaan over de plaats De aanleg van een bijzondere begraafplaats voor enkele graven op eigen grond moet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan of daarmee in overeenstemming kunnen worden gebracht Dit is mogelijk als de ruimtelijke relevantie van de te realiseren graven nihil is Per aanvraag of verzoek moet dit worden beoordeeld Het wijzigen van het bestemmingsplan mag volgens de jurisprudentie ook op een later tijdstip bij een reguliere herziening van het bestemmingsplan Voorwaarde is dan wel dat het dan één of enkele graven betreft Onder enkele graven moet maximaal zeven worden verstaan Gemeentelijke randvoorwaarden 1 De aanvrager moet eigenaar van de grond zijn en de grond moet vrij zijn van alle rechten Dit is nodig zodat een ononderbroken gebruik van de grond mogelijk is zonder dat een andere partij aanspraak kan maken op de grond 2 De aanvrager heeft een aantoonbare binding met de grond en een toekomstige binding De aanvrager zal moeten aantonen op welke wijze hij binding heeft met de grond Toekomstige binding is van belang voor de grafrust Binnen 10 jaar na de begrafenis mag een graf niet worden geruimd Voor deze wettelijke grafrusttermijn is van belang dat de aanvrager of zijn nabestaanden binding in de toekomst heeft met de aan te wijzen grond Daarom moet ingeschat worden in hoeverre de grond in bezit van de aanvrager of zijn nabestaanden blijft om op deze manier de grafrust van 10 jaar te waarborgen Bij de toewijzing van een verzoek of aanvraag moet daarom worden aangegeven dat bij een eventuele verkoop van de grond binnen 10 jaar na de begrafenis de bijzondere begraafplaats wordt opgeheven en een herbegrafenis noodzakelijk is Voor het opgraven is verlof van de burgemeester nodig die hieraan voorschriften kan verbinden 3 Minimale grootte perceel 5 000 m2 Het perceel waarop het eigen graf is gesitueerd moet groot genoeg zijn om de andere functies van het perceel en omliggende percelen niet in gevaar te brengen Aan de grootte van het perceel wordt daarom een minimale oppervlakte worden gesteld van 5 000m2 4 Bijzondere begraafplaats voor maximaal vijf graven De ruimtelijke relevantie van een beperkt aantal graven is kleiner en maakt het mogelijk het bestemmingsplan op een later tijdstip te herzien Wettelijke randvoorwaarden 1 Visuele afscherming en afstand Vanaf een openbare weg of openbaar toegankelijk perceel mogen omwonenden geen hinder ondervinden van een graf op eigen grond De

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/beleid-bijzondere-begraafplaatsen-op-eigen-grond (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Veiligheidsprotocol gemeente Zwolle | Gemeente Zwolle
  te verlaten Dit verzoek geschiedt door de beveiligingsbeambte of de receptie Als de burger niet voldoet aan dit verzoek gaat de beveiligingsbeambte of de receptie over tot vordering om het pand alsnog te verlaten Is de burger niet bereid het gebouw te verlaten dan neemt de receptie contact op met de meldkamer van de politie met het verzoek om assistentie Bij ernstig dreigend gevaar voor de receptionist e de beveiliging de medewerkers of andere burgers wordt door de beveiligingsbeambte of de receptie direct de politie gebeld Het is niet toegestaan geweld te gebruiken anders dan uit zelfverdediging Is het bovenstaande niet mogelijk dan neemt de beveiliging of de receptie contact op met de meldk a mer van de politie met het verzoek om assistentie 11 Agressieve burger aan de receptiebalie Indien zich een agressieve burger aan de receptiebalie meldt wordt de burger gemaand te kalmeren en het agressieve gedrag achterwege te laten Indien burger hieraan niet voldoet wordt hij zij verzocht het gebouw te verlaten Indien een burger hieraan niet voldoet wordt hem haar verzocht het gebouw te verlaten Dit verzoek geschiedt door de beveiligingsbeambte of de receptionist Als de burger niet voldoet aan dit verzoek gaat de beveiligingsbeambte of de receptionist over tot vordering om het pand alsnog te verlaten Bij ernstig dreigend gevaar voor de receptionist e de beveiliging de medewerkers of burgers wordt door de beveiligingsbeambte direct de politie gebeld Het is niet toegestaan geweld te gebruiken anders dan uit zelfverdediging Is het bovenstaand niet mogelijk dan te neemt de beveiliging of de receptie contact op met de meldkamer van de politie met het ve r zoek om assistentie 12 Aankomst van een burger aan wie de toegang tot het gebouw is ontzegd Bij de receptie beveiligingsbalie bevindt zich een lijst van burgers met foto s aan wie de toegang tot het gebouw is ontzegd met vermelding van de periode waarvoor deze ontzegging geldt De burger heeft bij een vorig incident een toegangsontzegging ontvangen voor bepaalde tijd ontvangen Indien een burger zich meldt en een ontzegging voor toegang tot het gebouw wijst de beveiliging of de receptie de burger hierop met het dringende verzoek het gebouw te verlaten Dit dient te gebeuren op een zodanige wijze dat de bezoekers hiervan zo min mogelijk hinder c q overlast van ondervinden Als de burger niet voldoet aan dit verzoek gaat de beveiligingsbeambte of de receptie over tot vordering om het pand alsnog te verlaten Bij ernstig dreigend gevaar voor receptionist de beveiliging de medewerkers of burgers wordt door de beveiligingsbeambte of de receptie direct de politie gebeld Het is niet toegestaan geweld te gebruiken anders dan uit zelfverdediging Is het bovenstaande niet mogelijk dan neemt de beveiliging of de receptie contact op met de meldk a mer van de politie met het verzoek om assistentie Uitzondering op uitnodiging Een burger die de toegang tot het gebouw is ontzegd kan op uitnodiging het gebouw wel betreden indien hij daartoe schriftelijk is uitgenodigd Bij verzending van de uitnodiging dient een kopie naar de receptie en de beveiliging te worden gestuurd De betreffende burger dient deze uitnodiging als bewijs mee te nemen en te overleggen Indien de burger zich bij dit bezoek wederom agressief gedraagt dient te worden gehandeld als hierboven beschreven onder de punten 2 en 3 13 Agressie in openbare ruimten Bij agressie in een voor het publiek toegankelijk deel van het gebouw neemt de medewerker de burger onmiddellijk apart en vraagt de burger te kalmeren c q maant de burger tot rust Indien burger hieraan geen gevolg geeft neemt de medewerker contact op met de beveiliging of de receptie De beveiliging of de beveiliging verzoekt de burger het gebouw te verlaten Als de burger hieraan niet voldoet vordert de beveiligingsbeambte of de receptie hem haar dit alsnog te doen Bij ernstig dreigend gevaar voor de receptionist e de beveiliging de medewerkers of burgers wordt door de beveiligingsbeambte direct de politie gebeld Het is niet toegestaan hierbij geweld te gebruiken anders dan uit zelfverdediging Is het bove n staand niet mogelijk dan neemt de beveiliging of de receptie contact op met de meldkamer van de politic met het verzoek om assiste n tie 14 Agressie in de spreekkamer Bij agressie in de spreekkamer tracht de medewerker de burger te kalmeren c q maant de burger tot rust Indien burger niet kalmeert verzoekt de medewerker de burger de spreekkamer te verlaten Zonodig bedient de medewerker de alarmknop en verlaat bij direct gevaar de spreekkamer en sluit de deur De alarmmelding wordt zichtbaar bij de beveiligingsbalie of de receptie De beveiligingsbeambte of de receptie zich direct naar de spreekkamer en verzoekt de burger het gebouw te verlaten Als de burger niet voldoet aan het verzoek het gebouw het gebouw te verlaten vordert de beveiligingsbeambte of de receptie van hem haar dit alsnog te doen Bij ernstig dreigend gevaar voor receptionist de beveiliging de medewerkers of burgers wordt door de beveiliging direct de politie gebeld Het is niet toegestaan geweld te gebruiken anders dan uit zelfverdediging Is het bovenstaande niet mogelijk dan neemt de beveiliging of de receptie contact op met de meldk a mer van de politie met het verzoek om assistentie 15 Dreigen met geweld voor het verkrijgen van geld of waardedocumenten Bij ernstig dreigend gevaar voor de receptionist e de beveiliging de medewerkers of burgers belt de beveiliging of de receptie direct de politie 16 Ongewapende dreiging De beveiliging of de receptie probeert de persoon te kalmeren Indien burger hieraan geen gevolg geeft verzoekt de beveiliging of de receptie de persoon het gebouw te verlaten Als de persoon hieraan niet voldoet vordert de beveiligingsbeambte hem haar dit alsnog te doen Als de persoon geen gehoor geeft aan de vordering neemt de beveiliging of de receptie contact op met de meldkamer van de politie met het verzoek om assistentie Het is niet toegestaan geweld te gebruiken anders dan uit zelfverdediging Is het bovenstaande niet mogelijk dan neemt de beveiliging of de receptie contact op met de meldk a mer van de

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/veiligheidsprotocol-gemeente-zwolle (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Voorschriften grafbedekking op begraafplaats Voorst en begraafplaats Windesheim | Gemeente Zwolle
  het plaatsen van één of meerdere doken verplicht d Voor een gedenkteken sierurn of sluitplaat mogen alleen duurzame materialen die een levensduur genieten van minimaal 15 jaar worden gebruikt e Het opschrift of de inscriptie of de symbolen op het gedenkteken mogen niet aanstootgevend zijn f Bij het vervangen van het gedenkteken is het herstellen in de oude situatie toegestaan Deze bepaling geldt niet bij heruitgifte van het betreffende graf of de betreffende nis g Het gedenkteken moet op de het verst van het pad van de rij verwijderde zijde van het graf worden geplaatst in de rooilijn met de andere staande gedenktekens in de rij Deze bepaling geldt niet voor het plaatsen van een gedenkteken op een urnengraf Artikel 10 a Binnen de grenzen van de maatvoering het materiaalgebruik en de bewerking van het gedenkteken is er vrijheid tot modelleren van het gedenkteken b Er is een keuze mogelijk tussen een staand of liggend gedenkteken Een combinatie van een staand gedenkteken en een liggend gedenkteken of dekplaat is toegestaan Tevens is een combinatie van een staand gedenkteken met banden toegestaan c Op één graf mogen maximaal twee liggende gedenktekens worden geplaatst d Onbewerkte gedenktekens zijn toegestaan mits aan de gestelde afmetingen wordt voldaan e Het geheel polijsten van het gedenkteken is toegestaan f Het is niet toegestaan een omheining rond het graf te plaatsen Artikel 11 Algemene graven a Op een algemeen graf mogen maximaal drie liggende gedenktekens worden geplaatst b Voor elk gedenkteken geldt de volgende maatvoering lengte 55 cm x breedte 65 cm x dikte 10 cm Artikel 12 Open urnennis a Het gebruik van een sierurn bij een open nis is verplicht b In een open nis is maximaal één sierurn toegestaan Aan deze sierurn worden geen eisen gesteld ten aanzien van het type en vorm c In of bij de urnennis mogen behoudens kunst bloemen geen losse voorwerpen worden geplaatst d De sierurn moet deugdelijk in de nis worden bevestigd e Op de sierurn mag een plaatje met opschrift of inscriptie worden aangebracht Artikel 13 Dichte urnennis a Een dichte urnennis moet worden afgedekt met een plaat die de hele nis afsluit b De sluitplaat mag geheel zijn gepolijst c De sluitplaat mag worden voorzien van een tekst of symbolen bestaande uit opliggende of ingegraveerde letters Artikel 14 Urnengraven a Op een urnengraf mag één liggend of staand gedenkteken worden geplaatst b Hiervoor geldt de volgende maatvoering De hoogte wordt gerekend vanaf het maaiveld Liggend gedenkteken lengte maximaal 55 cm x breedte maximaal 65 cm x 10 15 cm dik De minimale lengte is 25 cm en de minimale breedte 10 cm Staand gedenkteken hoogte maximaal 90 cm en minimaal 25 cm x breedte maximaal 25 cm x 25 cm dik c Voor een onbewerkt gedenkteken geldt de maatvoering als genoemd onder b Artikel 15 Eigen graven Voor een gedenkteken op een eigen graf niet zijnde een urnengraf geldt de volgende maatvoering De hoogte wordt gerekend vanaf het maaiveld Staand gedenkteken hoogte maximaal 90 cm x breedte maximaal 90 cm en minimaal 65 cm x 10 15 cm dik Liggend gedenkteken lengte maximaal 55 cm x breedte maximaal 65 cm x 10 15 cm dik Dekplaat lengte maximaal 190 cm en minimaal 100 cm x breedte 90 cm x dikte maximaal 10 cm Omranding elke band maximaal 10 cm breed x maximaal 10 cm dik waarbij de strekkende lengte maximaal 190 cm en minimaal 55 cm x strekkende breedte maximaal 90 cm mag zijn Voor een gedenkteken op een dubbel graf geldt dezelfde maatvoering als bedoeld in de voorgaande leden waarbij de breedte van het gedenkteken tweemaal de breedte als bedoeld in de voorgaande leden mag zijn HOOFDSTUK IV SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN Artikel 16 Gedenktekens die reeds bestonden ten tijde van de inwerkingtreding van deze voorschriften dan wel gedenktekens waarvoor ten tijde van de inwerkingtreding reeds een vergunning was verleend en die afwijken van het in deze voorschriften bepaalde mogen geplaatst blijven respectievelijk geplaatst worden maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend voor nog aan te vragen vergunningen tot het plaatsen van een gedenkteken Artikel 17 Conform het gestelde in artikel 27 van de Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen kan een gedenkteken direct door de beheerder worden verwijderd Artikel 18 Voor het plaatse van een gedenkteken dat niet voldoet aan de gestelde afmetingen en of materiaalgebruik en dat als kunstwerk moet worden aangemerkt kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen op basis van artikel 27 lid 8 van de Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen na advies van een in te stellen werkgroep Artikel 19 1 Deze voorschriften treden in werking op 1 november 2004 2 Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel Voorschriften grafbedekking op de begraafplaats Voorst en de begraafplaats Windesheim TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE VOORSCHRIFTEN GRAFBEDEKKING OP DE BEGRAAFPOLAATS VOORST EN DE BEGRAAFPLAATS WINDESHEIM Inleiding Op basis van artikel 27 lid 1 van de vigerende Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen is voor het hebben van een gedenkteken op een graf vergunning nodig van burgemeester en wethouders Aan het college van burgemeester en wethouders wordt in artikel 27 lid 7 de bevoegdheid gegeven nadere voorschriften vast te stellen omtrent de wijze van aanvragen van de vergunning de aard en de afmetingen en de wijze van aanbrengen van een gedenkteken en voor de grafbeplanting De huidige voorschriften voor de begraafplaats Windesheim dateren van 26 april 2000 Voor de begraafplaats Voorst gelden de voorschriften zoals voor de begraafplaats Kranenburg Omdat de begraafcultuur betreffende gedenktekens op de begraafplaats Voorst meer aansluit bij de begraafplaats Windesheim is ervoor gekozen voor deze begraafplaatsen aparte voorschriften op te stellen Omdat de voorschriften op enkele punten afwijken van de voorschriften van 26 april 2000 volgt een artikelsgewijze toelichting Artikel 1 De ervaring heeft geleerd dat een nabestaande nogal eens wenzen heeft ten aanzien van de beplanting op het graf maar hiervoor de specifieke kennis en ervaring mist Daarnaast vertoont het zelf onderhouden van de beplanting op het graf de tendens om te verlopen Hierdoor is een zekere eenheid in het beheer

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/voorschriften-grafbedekking-op-begraafplaats-voorst-en-begraafplaats-windesheim (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Beleidsregel Leegstandwet | Gemeente Zwolle
  Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bestuur Verordeningen en beleidsregels Beleidsregels Volkshuisvesting Beleidsregel Leegstandwet Lees voor Beleidsregel Leegstandwet Zoek regelingen op overheid nl Ziet u een fout in deze regeling Meld het ons op regelgeving overheid nl Gemeente ZwolleBeleidsregel Leegstandwet Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zwolle Officiële naam regeling Beleidsregel Leegstandwet Citeertitel Beleidsregel Leegstandwet Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw Eigen onderwerp volkshuisvesting Opmerkingen met betrekking tot de regeling Regels t a v leegstand Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Artikel 16 lid 9 Leegstandwet 2013 Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd gedelegeerde regelgeving Geen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 26 09 2014 nieuwe regeling 09 09 2014 Gemeenteblad 25 09 2014 cb 2014 09 09 Tekst van de regeling Beleidsregel leegstandwet BELEIDSREGEL LEEGSTANDWET Ter uitvoering van artikel 16 lid 9 van de Leegstandwet wordt bepaald dat bij te slopen of te renoveren woningen de huurprijs tegen welke ten hoogste mag worden verhuurd wordt gesteld

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/beleidsregel-leegstandwet (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Beleidsregel voor onzelfstandige woonruimte binnen de in het vigerende bestemmingsplan vastgelegde woonbestemmingen | Gemeente Zwolle
  met een woonbestemming met een gebruiksoppervlakte wonen van in totaal kleiner dan 85 m² de afwijking wordt aangevraagd voor onzelfstandige woonruimtes voor meer dan vier personen als de gebruiksoppervlakte wonen kleiner is dan 100 m² de afwijking wordt aangevraagd voor onzelfstandige woonruimtes voor panden met een gebruiksoppervlakte wonen van meer dan 100 m² indien er per bewoner minder dan 25 m² gebruiksoppervlakte wonen beschikbaar is vaststaat of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat verlening van de afwijking zou leiden tot een verstoring van de openbare orde veiligheid of gezondheid dan wel een verstoring van een geordend woon en leefmilieu in de omgeving van het gebouw of deel van een gebouw waarop de aanvraag betrekking heeft blijkt dat de hoofdtoegang tot het gebouw niet gericht is op de straat er uiterlijke aanpassingen aan het gebouw of deel van het gebouw plaats vinden of plaats moeten vinden vanwege de onzelfstandige bewoning zoals extra brand en of vluchttrappen er minder dan 1 5 m² bergruimte op het perceel beschikbaar is per bewoner voor het stallen van fietsen en afvalcontainers Een afwijking van het bestemmingsplan voor onzelfstandige bewoning kan worden geweigerd indien het belang dat de aanvrager bij de afwijking heeft niet opweegt tegen het belang van het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad Bij de beoordeling van het belang van het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad worden mede betrokken de ligging en de te verwachten vraag naar het type woonruimte waarop de aanvraag betrekking heeft aanvrager geen overeenkomst met de gemeente sluit ter afwenteling van eventuele tegemoetkoming van planschade op aanvrager als bedoeld in artikel 6 1 Wet ruimtelijke ordening dan wel vergoeding van deze tegemoetkoming van planschade niet anderszins verzekerd is Toelichting Dit artikel betreft de kern van deze beleidsregel Het geeft aan onder welke omstandigheden van het bestemmingsplan kan worden afgeweken Het eerste lid geeft aan in welke gevallen de aanvraag moet worden geweigerd door het bevoegd gezag Van belang is daarbij de kaart Deze kaart geeft aan binnen welke gebieden afwijken van het bestemmingsplan mogelijk is De kaart is daarbij dwingend dat wil zeggen dat er geen ruimte is om er van af te wijken op basis van deze beleidsregel De kaart vormt een dynamisch onderdeel van deze beleidsregel Elke twee jaar wordt een zogenaamd buurt voor buurtonderzoek gehouden Mede op basis van die uitkomsten kan het college besluiten om de kaart bij de beleidsregel aan te passen zodanig dat bepaalde wijken juist worden uitgesloten van de mogelijkheid om kamerbewoning toe te staan of juist beschikbaar zijn voor kamerbewoning Naast de kaart gaat het om ruimtelijke aspecten als functiemenging en bebouwingsaspecten Indien het gaat om een gebied waar onzelfstandige bewoning mogelijk is is dit beperkt tot 10 van de woningen in dat gebied In sommige gevallen zal niet alleen het relatieve aantal aanleiding zijn om een aanvraag te weigeren maar ook indien vaststaat of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat verlening van de afwijking zou leiden tot een verstoring van bijvoorbeeld een geordend woon en leefmilieu in de omgeving

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen-en-beleidsregels/regelingen/ruimtelijke-ordening/beleidsregel-voor (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Gemeentelijke Beleidsregel VROM Startersleningen 2013 | Gemeente Zwolle
  voor Gemeentelijke Beleidsregel VROM Startersleningen 2013 Zoek regelingen op overheid nl Ziet u een fout in deze regeling Meld het ons op regelgeving overheid nl Gemeente ZwolleGemeentelijke Beleidsregel VROM Startersleningen 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zwolle Officiële naam regeling Gemeentelijke Beleidsregel VROM Startersleningen 2013 Citeertitel Gemeentelijke Beleidsregel VROM Startersleningen Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw Eigen onderwerp volkshuisvesting Opmerkingen met betrekking tot de regeling Regels ten aanzien van het beleid van de gemeente Zwolle inzake het toekennen van startersleningen aan de individuele aanvrager Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Artikel 2 lid 2 van de Verordening VROM Startersleningen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 21 02 2013 nieuwe regeling 12 02 2013 De Peperbus 20 02 2013 cb 2013 02 12 Tekst van de regeling GEMEENTELIJKE BELEIDSREGEL VROM STARTERSLENINGEN 2013 op grond van artikel 2 lid 2 van de Verordening VROM Startersleningen Artikel 1 Woningen waarop de Verordening VROM Startersleningen van toepassing is artikel 4 lid 2 Verordening VROM Startersleningen 1 De Verordening VROM Startersleningen is uitsluitend van toepassing voor het verwerven van een koopwoning zowel bestaande bouw als nieuwbouw in de gemeente Zwolle doch niet voor het kopen van een huurwoning 2 De verwervingskosten mogen niet hoger zijn dan 200 000 inclusief de bijkomende kosten van verkrijging in eigendom conform de normen van de Nationale Hypotheek Garantie 3 Het College is bevoegd het in lid 2 genoemde bedrag jaarlijks aan te passen Artikel 2 Maximale hoogte VROM Starterslening art 3 lid 5 De hoogte van een VROM Starterslening bedraagt op grond van de Productspecificatie VROM Startersleningen van het SVn 20 van de verwervingskosten overeenkomstig de normen van

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/gemeentelijke-beleidsregel-vrom-startersleningen-2013 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Toetsingscriteria voor ingrijpende verbeteringen aan woningen | Gemeente Zwolle
  aan bitumineuze bedekking opheffen Bedekking zo nodig geheel vervangen Aangetaste zinken bedekking vervangen 17 30 Afwerkingen 17 31 10 Loodwerk controleren op gebreken en zo nodig vervangen 17 31 20 Aangetaste of verrotte vullingen van dilataties verwijderen en nieuwe vullingen aanbrengen 17 31 30 Gebreken aan de rand herstellen Zinken bekledingen indien aangetast en of ouder dan 15 jaar vervangen en mastiekbekledingen indien aangetast en of ouder dan 10 jaar 17 31 40 Verrotte c q aangetaste boeiboorden evt in samenhang met herziening rand herstellen of vervangen 17 31 50 Hekwerk borstwering Aangetast hekwerk gemetselde borstwering met scheurvorming en losse stenen slopen Nieuwe hekwerk aanbrengen evt in samenhang met herziening draagconstructie 18 00 SCHILDERWERK BUITEN 18 10 Schilderwerk aan te handhaven onderdelen 18 10 10 Van houten onderdelen loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen houtwerk schuren stoppen tweemaal gronden en aflakken 18 10 20 Van stalen onderdelen loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen staal eventuele na ontroesting en reiniging tweemaal gronden eenmaal met corrosiewerende verf en aflakken 18 10 30 Glad betonwerk na reparatie afstralen en tweemaal behandelen met 2 componenten coating 18 20 Schilderwerk aan nieuw aan te brengen onderdelen 18 20 10 Alle houtvlakken in aanraking met beton of metselwerk tweemaal meniën of gronden 18 20 20 Alle in het zicht blijvende houtvlakken driemaal behandelen met een dekkende beits of in overeenstemming met bestaande situatie tweemaal gronden en aflakken 18 20 30 Van onverzinkt staal walshuid verwijderen behandelen met zink compound en aflakken Bij verzinkt staal eventuele beschadigingen met zink compound bijwerken 19 00 GLASWERK BUITEN 19 00 10 Kapot glas in kozijnen ramen en deuren vervangen Ondeugdelijk glas in lood herstellen vervangen als bestaand Nieuw glas eventueel in samenhang met vervangen kozijnen aanbrengen Waar mogelijk glaslatten toepassen Minimaal uitvoeringsniveau dubbele beglazing U waarde 2 8 aanbrengen ventilatie voorziening d m v rooster of klepraam 45 00 VENTILATIE ROOKGASAFVOER 45 20 Luchttransport 45 20 10 Gebreken aan zinken ontluchtingskappen herstellen Ondeugdelijke kappen vernieuwen Zo nodig loodwerk herzien 45 20 20 Gebreken aan ventilatiekanalen herstellen Indien nodig buitendak geheel vervangen 45 30 Rookgasafvoeren 45 30 10 Nog in functie zijnde rookgasafvoerkanalen 45 waar nodig rookdicht herstellen 45 50 Schoorstenen buiten 45 50 10 Alle niet functionerende schoorstenen die in slechte staat verkeren buitendak eventueel slopen dak aanhelen 45 50 20 Gebreken aan metsel en voegwerk herstellen 45 50 30 Loodwerk zo nodig herstellen of vernieuwen 45 50 40 Schoorsteenpotten zonodig vervangen 45 50 50 Afwaterende afwerklaag herstellen c q vervangen 45 50 60 Indien nodig schoorsteen geheel nieuw opmetselen of vervangen door gelijkwaardige dakdoorvoer 54 00 HEMELWATERAFVOEREN 54 10 Gootbekleding Gebreken herstellen dan wel bekleding geheel vervangen Zinken gootbekleding ouder dan 15 jaar geheel vervangen 54 20 Hulpstukken Kiezelbakken vergaarbakken en balkondoorvoeren controleren en zo nodig herstellen of vernieuwen 54 40 Hemelwaterafvoer Ondeugdelijke leidingen geheel of gedeeltelijk vervangen 55 00 RIOLERING 55 01 Ondeugdelijke grondleidingen in kelders en kruipruimtes vervangen Bij vervangingriolering waterdicht geluidsarm en stankvrij opleveren Bij vervanging van moeilijk bereikbare leidingen deze leidingen afstoppen en een nieuw leidingverloop aanbrengen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/toetsingscriteria-voor-ingrijpende-verbeteringen-aan-woningen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Zwolle decor in stripverhaal | Gemeente Zwolle
  Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Actueel Zwolle decor in stripverhaal Lees voor Zwolle decor in stripverhaal 26 november 2015 Stadsgids en tekenaar Bert Dijkink heeft een stripverhaal Het geheim van de Kreeft gemaakt waarin Zwolle het decor is De hoofdrol is voor de jonge Fransman Alain die piano studeert aan het conservatorium van Zwolle Toevallig komt hij in contact met de monumentenzorger Jo Tönis Bij dit gesprek komt een voorvader van Alain ter sprake die in Zwolle begraven moet zijn Alanus de Rupe Deze Dominicaner monnik was in zijn tijd de vijftiende eeuw al een beroemd persoon Bij een rondleiding in de Grote Kerk ziet Alain een muurplaat met de afbeelding van een kreeft en een Latijnse tekst En de kreeft komt ook voor in het familiewapen van zijn voorvaderen Dit is het begin van een spannende zoektocht naar het graf van Alanus de Rupe Spannend omdat hij hierin wordt tegengewerkt Het boek is vanaf zaterdag 28 november in de boekhandel te koop voor 5 95 Tags Homepage Delen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/actueel/zwolle-decor-in-stripverhaal (2015-12-01)
  Open archived version from archive