archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Interactief werken | Gemeente Zwolle
  eens van de andere kant te bekijken en om te zorgen voor begrip en argumenten én beslissingen Dit actief burgerschap noemden we interactief werken voorheen beginspraak sámen plannen maken in een zo vroeg mogelijk stadium Ook dit proces is in ontwikkeling en daarom hebben we de term beginspraak vervangen door de termen interactief werken en participatie Inspiratiebox Om interactief werken en participatie vorm te geven is de inspiratiebox box uitgebracht Deze box vol inspiratie laat zien waartoe interactieve planvorming kan leiden Startboekje Beginspraak Samen kleur geven aan de stad In de box zit een startboekje waarin een toelichting wordt gegeven op beginspraak Wat verstaan we hier precies onder in Zwolle Wanneer en hoe kan beginspraak toegepast worden Waar moet zoal aan gedacht worden Daarnaast laten diverse deskundigen waaronder een cultuursocioloog en een netwerkdeskundige vanuit hun eigen expertise en vakdiscipline hun licht schijnen op het fenomeen beginspraak startboekje beginspraak samen kleur geven aan de stad pdf Afsluitend boekje Van beginspraak naar interactief werken De box wordt afgesloten met het boekwerkje van beginspraak naar interactief werken In de afgelopen jaren zijn er in Zwolle diverse beginspraakprojecten geweest Naar een aantal van deze projecten is onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van beginspraak de toepassing ervan de ervaringen van betrokkenen en hoe de gemeente Zwolle in de toekomst met interactief werken om moeten gaan Het afsluitende boekwerkje geeft een beknopte uitleg van het onderzoek Interactief beleid bezint eer gij begint en het daaruit voortgekomen evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen Ook worden enkele ervaringen van betrokkenen beschreven afsluitend boekje van beginspraak naar interactief werken pdf Inspiratie binnen Zwolle De box bevat een negental projectbladen met inspirerende voorbeelden uit de praktijk Aan de hand van projecten uit Zwolle vertellen betrokkenen waaronder projectleiders bewoners en raadsleden op welke wijze en met welk effect

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bestuur/beleid-programmas-en-projecten/interactief-werken (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Welkom in mijn wijk | Gemeente Zwolle
  mijn wijk Projectpartners Locaties maatschappelijke opvang Aanmelden initiatieven Communicatie Burgemeester van Walsumlaan nachtopvang Beleidsnota s Begroting en jaarrekening Subsidies Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bestuur Beleid programma s en projecten Welkom in mijn wijk Lees voor Welkom in mijn wijk In Zwolle doet iedereen er toe En iedereen doet mee Sommigen inwoners hebben daarin extra ondersteuning nodig bijvoorbeeld als het gaat om wonen In Zwolle zijn verschillende locaties verspreid over de stad bestemd voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen We noemen dat ook wel maatschappelijke opvang Tijdens de zoektochten naar geschikte locaties voor maatschappelijke opvang heeft de gemeente Zwolle de afgelopen jaren veel geleerd Langzaam maar zeker is een succesvolle aanpak samen met partners ontwikkeld Deze aanpak leverde nieuwe locaties op met instemming van alle betrokken partijen en met actieve participatie van bewoners Deze aanpak wordt voorgezet Op deze site leest u daar meer over Maar we leren elke dag weer en dus blijft die aanpak zich ontwikkelen Bijzondere doelgroepen Maatschappelijke opvang is heel divers maar één ding hebben ze gemeen de bewoners wonen in een opvangvoorziening waar begeleiding aanwezig is De begeleiding kan licht zijn zoals begeleid wonen voor vrouwen of tot 24 uur per dag voor ernstig verslaafde dak en thuislozen De opvang kan permanent zijn zoals voor hulpbehoevende ouderen of autistische volwassenen of tijdelijk voor ex psychiatrische cliënten of crisisopvang voor jongeren Deze bewoners zetten we niet achter hekken of aan de rand van de stad maar verblijven midden in de wijk zodat ze zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan het sociale leven of weer kunnen integreren in het maatschappelijke verkeer En dat werkt Deze bijzondere doelgroepen nieuwe buurtbewoners voelen zich welkom in hun wijk Delen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/welkominmijnwijk (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Projectpartners | Gemeente Zwolle
  Beleid programma s en projecten Welkom in mijn wijk Projectpartners Lees voor Projectpartners Bij de huisvesting van bijzondere doelgroepen zijn verschillende partners in de stad betrokken soms tijdelijk Een aantal partners heeft een permanente actieve rol zoals de leden van de werkgroep Huisvesting Bijzondere Doelgroepen HBD waar initiatieven voor nieuwe woonvoorzieningen aangemeld worden Bestuurlijk Overleg HBD Het Bestuurlijk Overleg Huisvesting Bijzondere Doelgroepen HBD wordt gevormd door de bestuurders van de gemeente Zwolle de woningcorporaties SWZ deltaWonen en Openbaar Belang en het RIBW Deze partijen hebben resultaatafspraken gemaakt die betrekking hebben op onder meer het aanbod van vastgoed voor maatschappelijke opvang concentratie en spreiding van de voorzieningen in de stad bevorderen van leefbaarheid en terugdringen van de overlast beperken van de instroom en bevorderen van de uitstroom van de te huisvesten doelgroepen en het creëren van draagvlak en hoe om te gaan met communicatie Meer over de resultaatafspraken leest u in het rapport Huisvesting bijzonder doelgroepen Zwolle resultaatafspraken hbd pdf 385 4 KB Werkgroep HBD Een van de resultaatafspraken is het instellen van een Centrale Postbus waar nieuwe initiatieven worden gemeld Iedereen kan een opvangvoorziening starten Deze initiatieven worden gemeld in bij de Centrale Postbus en besproken in de werkgroep HBD De werkgroep toetst het initiatief op de criteria en de afspraken zoals spreiding in de stad en communicatie met omwonenden Bij de bespreking wordt ook duidelijk wie welke rol vervuld in de realisatie van de voorziening ligt de verantwoordelijkheid voor het overgrote deel bij de initiatiefnemer of ligt de regie bij de gemeente of woningcorporatie In ieder geval de werkgroep houdt de vinger aan de pols Meer informatie over de Centrale Postbus en de aanmeldprocedure nieuwe initiatieven vindt u op de pagina Aanmelden nieuwe initiatieven HBD Links Via onderstaande links komt u op websites voor meer informatie over deze organisaties

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/projecten/welkom-in-mijn-wijk/projectpartners (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Locaties maatschappelijke opvang | Gemeente Zwolle
  Interactief werken Welkom in mijn wijk Projectpartners Locaties maatschappelijke opvang Aanmelden initiatieven Communicatie Burgemeester van Walsumlaan nachtopvang Beleidsnota s Begroting en jaarrekening Subsidies Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bestuur Beleid programma s en projecten Welkom in mijn wijk Locaties maatschappelijke opvang Lees voor Locaties maatschappelijke opvang Woonvoorzieningen Locaties voor Huisvesting Bijzondere Doelgroepen zijn woonzorgvoorzieningen voor mensen met een psychische psychiatrische of verslavingsprobleem een lichamelijke verstandelijke of psychische beperking of ouderen of jongeren Deze mensen kunnen niet volledig zelfstandig zonder begeleiding wonen De huisvesting kan een niet zelfstandige wooneenheid zijn zoals beschermd wonen maar ook zelfstandige wooneenheden waarbij wonen onder begeleiding plaatsvindt Digitale locatiekaart Spreiding over de wijken en de stad dat is het uitgangspunt Hieronder vindt u de digitale spreidings locatie kaart In deze kaart zijn alle woonzorgvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen opgenomen Bij de zoektocht naar nieuwe locaties geeft deze kaart bovendien inzicht in welk gebied een woonzorgvoorziening al dan niet gewenst is De digitale locatiekaart maakt zichtbaar dat veel voorzieningen midden in een wijk zijn opgenomen Grotere kaart weergeven opent in nieuw scherm Delen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/projecten/welkom-in-mijn-wijk/locaties-maatschappelijke-opvang (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Aanmelden initiatieven | Gemeente Zwolle
  sipma zwolle nl aanmeldformulier hbd pdf 73 8 KB Criteria Het gaat hier om initiatieven waarbij sprake is van niet zelfstandige wooneenheden of wonen onder begeleiding Als het gaat om één huishouden in een zelfstandige wooneenheid maar met ambulante hulp zorg of begeleiding van een instelling ook als de woning daarvoor wordt gehuurd door een instelling dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot de woningcorporaties Procedure en werkwijze Nadat uw aanvraag door de Centrale Postbus is ontvangen wordt er door de adviseur Ruimtelijke Initiatieven van de gemeente contact met u opgenomen Desgewenst wordt u uitgenodigd voor een oriënterend gesprek Hierbij wordt zo mogelijk ook de accountmanager van uw instelling of zorgsector betrokken Vervolgens wordt uw aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan en kan er eventueel om aanvullende informatie gevraagd worden U krijgt tevens bericht wie uw contactpersoon bij de gemeente tijdens de behandeling is Beoordeling en advies De werkgroep Huisvesting Bijzondere Doelgroepen behandelt uw aanvraag De werkgroep van corporaties en gemeente komt maandelijks bijeen om nieuwe initiatieven te beoordelen op de wenselijkheid behoefte van het initiatief en de gewenste locatie en adviseert over het vervolgtraject De werkgroep maakt daarbij naast het geldende bestemmingsplan gebruik van twee instrumenten het dynamisch afwegingsinstrument én een digitale spreidingskaart Digitaal afwegingsinstrument Eerst wordt getoetst of de Zwolse inwoners naar verwachting behoefte hebben aan de voorgestelde woonzorgvoorzieningen De basis hiervoor is het bestaande aanbod van voorzieningen en het onderzoeksrapport van Companen In dit rapport staan de belangrijkste trends inhoudelijke en demografische ontwikkelingen vertaald in de verwachte vraag naar woonzorgvoorzieningen in Zwolle De informatie in dit rapport is vertaald in een digitaal dynamisch instrument dat deze informatie inzichtelijk overzichtelijk en actueel houdt zowel qua aanbod als de vraag Zo kunnen steeds opnieuw inhoudelijke afwegingen plaatsvinden op basis van actuele gegevens companen onderzoek wonen met zorg pdf 13 2

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/projecten/welkom-in-mijn-wijk/aanmelden-initiatieven (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Communicatie | Gemeente Zwolle
  opvang Aanmelden initiatieven Communicatie Burgemeester van Walsumlaan nachtopvang Beleidsnota s Begroting en jaarrekening Subsidies Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bestuur Beleid programma s en projecten Welkom in mijn wijk Communicatie Lees voor Communicatie Communicatieprotocol Welkom in mijn wijk is het doel dat we willen bereiken met communicatie met vooral de bewoners in de wijk waar de opvangvoorziening gerealiseerd wordt Dat kan niet zonder hen tijdig en intensief te betrekken bij nieuwe initiatieven Het bestuurlijk overleg heeft het protocol Huisvesting Bijzondere Doelgroepen HBD vastgesteld Dit protocol geeft de vertrekpunten en stappen weer die doorlopen moeten worden om de communicatie te bepalen de intensiteit en frequentie het moment waarop de communicatie start en de mate van betrokkenheid van burgers communicatieprotocol welkom in mijn wijk pdf 1 2 MB In gesprek met de buurt De uitgangsgedachte is dat bewoners niet voor een voldongen feit worden geplaatst Nadat een locatie gevonden is die geschikt lijkt start het gesprek met de buurt Dat zijn de bewoners maar ook de ondernemers en instellingen zoals scholen Deze gesprekspartners leveren vaak belangwekkende informatie op omdat zij de wijk kennen en weten wat er speelt Door die gesprekken wordt ook duidelijk of de locatie echt geschikt is maar ook welke zorgen er leven onder bewoners waar rekening mee moet worden gehouden De informatieuitwisseling tussen de wijk en de gemeente corporaties en zorginstellingen houdt vaak niet na één gesprek op maar is een proces dat soms maanden in beslag neemt Maar vaak met een goed resultaat de nieuwe bewoners voelen zich welkom in hun wijk Voorziening Oostzeelaan Een voorbeeld van een hartelijk welkom is de opvangvoorziening van Tactus aan de Oostzeelaan in Hanzeland een hartelijk welkom wijzer 09 juni 2010 pdf 60 6 KB Delen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/projecten/welkom-in-mijn-wijk/communicatie (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Burgemeester van Walsumlaan (nachtopvang) | Gemeente Zwolle
  Wonen voor mensen met uiteenlopende problematiek De bewoners hebben vaak een lang straatleven achter de rug Ze kampen met psychiatrische ziekten zoals schizofrenie zijn verslaafd of hebben gedragsproblemen Een aantal cliënten komt door hun problematiek in aanraking met politie en justitie In de meeste gevallen gaat het om overlastgevend gedrag zoals buiten slapen openbare dronkenschap en winkeldiefstallen Aan de Burgemeester van Walsumlaan kan men voor langere tijd wonen Bewoners hebben een eigen kamer met keuken en badkamer Zij krijgen woonbegeleiding van medewerkers van het Leger des Heils en externe begeleiding van bijvoorbeeld Tactus Verslavingszorg of Dimence voor de psychische problemen De behandeling en begeleiding richt zich in eerste instantie op het beheersen en verminderen van het middelengebruik Uitgangspunt van de behandeling is dat bewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren Daar hoort ook dagbesteding of werk bij nieuwsbrief bww voor bewoners augustus 2013 pdf 2 6 MB Beheersplan Om te voorkomen dat er een onveilige situatie ontstaat of overlast is er een beheersplan opgesteld In een beheersplan worden zaken vastgelegd als welke maatregelen getroffen worden om overlast te voorkomen en wat te doen bij overlast en wie gebeld kan worden Vanwege de uitbreiding met de nachtopvang aan de Burgemeester van Walsumlaan is het beheersplan aangepast met nieuwe maatregelen Huis aan huis is een flyer bezorgd met contactgegevens voor het melden van de overlast beheersplan beschermd wonen burgemeester van walsumlaan def pdf 223 8 KB flyer contactgegevens burg v walsumlaan def april 2013 pdf 1 5 MB beslisnota college beheersplan burg v walsumlaan september 2013 pdf 49 1 KB Begeleidingscommissie Een begeleidingscommissie van buurtbewoners wijkorganisaties en politie ziet toe op de uitvoering van het beheersplan en adviseert de gemeente over bijvoorbeeld aanpassingen van de veiligheidsmaatregelen Overlast Een aantal buurtbewoners heeft bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding met de nachtopvang Zij ervaarden al veel

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/projecten/welkom-in-mijn-wijk/burgemeester-van-walsumlaan-nachtopvang (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Beleidsnota's | Gemeente Zwolle
  Mantelzorg Vrijwilligers Dakloos Voor cliënten inwoners Ondernemen Zwolse economie Vestigen in Zwolle Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Interactief werken Welkom in mijn wijk Beleidsnota s Bouwen en wonen Vrije tijd Begroting en jaarrekening Subsidies Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bestuur Beleid programma s en projecten Beleidsnota s Lees voor Beleidsnota s Zwolle is een prachtige stad om te wonen De gemeente doet haar uiterste best om het voor iedereen prettig leefbaar te houden Er wordt veel aandacht besteed aan een prettige leer en werkomgeving Daarnaast is zorg en welzijn een belangrijk speerpunt Bovendien worden ondernemers zo goed mogelijk ondersteund door de gemeente Op deze pagina s vindt u diverse beleidsnota s Delen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Interactief werken Welkom in mijn wijk Beleidsnota s Bouwen en wonen Vrije tijd Begroting en jaarrekening Subsidies Organisatie Verkiezingen Openingstijden en contactinformatie Maandag tot en met vrijdag 08 00 17 00 uur

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bestuur/beleid-programmas-en-projecten/beleidsnotas (2015-12-01)
  Open archived version from archive •